Wie zijn wij

Jim Mollet, Fractievoorzitter

Jim Mollet begon zijn politieke carrière als raadslid al voor de fusie die leidde tot de Gemeente Koggenland. Jim woont in Oudendijk en heeft drie dochters. Naast zijn juridische werkzaamheden, met name voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving, geeft hij ook les in economie en juridische vakken.

Mollet over zijn motivatie om raadslid te worden: ‘Uit ervaring blijkt dat, als je als individu iets signaleert, het moeilijk is om door te dringen tot de beleidsmakers.
Mijn raadslidmaatschap is dan ook geboren uit een gevoel van pure noodzaak. Pas dán word je gehoord. Er wordt vaak uitsluitend naar grote groepen geluisterd, de individuele burger wordt daarbij nogal eens vergeten. Ik zie mezelf als spreekbuis voor de individuele burger’.

Onderwerpen met betrekking tot scholing vindt Mollet uiterst belangrijk. ‘Binnen Koggenland hebben we een goed schoolsysteem. Ik heb bewondering voor de gedrevenheid die er is bij de leraren. Punt van aandacht is het teruglopende aantal leerlingen waardoor kleine scholen in hun bestaan worden bedreigd.’

Een ander onderwerp dat Mollet na aan het hart ligt is de ondersteuning van kleine(re) ondernemers. Hierin zou de gemeente een grotere rol moeten spelen, zo vindt hij. ‘Wanneer je in aanmerking neemt dat de OK(é) fractie -als enige partij- voor een verlaging van de WOZ voor bedrijfspanden, winkels etc. heeft gestemd, is de noodzaak hiervan blijkbaar bij de andere partijen in de raad nog niet doorgedrongen’, aldus Mollet.

Als Mollet met iemand kon ruilen dan zou dat astronaut André Kuipers zijn. ‘De kans om de eindigheid van de aarde te kunnen zien; dat lijkt me echt geweldig. Als het kon zou ik morgen zo’n helm opzetten.’ Op de vraag wat mensen wellicht niet van hem weten, antwoordt Mollet: ‘Ik denk dat ik een rustig mens ben die zijn ontspanning vindt in hardlopen’.

Het mooiste plekje van Koggenland bevindt zich volgens Mollet in Oudendijk, aan de overkant van de ringvaart. ‘Je hebt dan aan de ene kant de drukte van de A7 en aan de andere kant de kieviten en het weidse uitzicht. Ik vind dat prachtig, vooral in de schemering’.

 

Hanneke Tinor-Centi, kandidaat raadslid

Hanneke Tinor-Centi heeft zich in het voorjaar van 2017 aangesloten bij de Oké Partij. Eerder was zij actief voor Gemeente Belangen Koggenland. Daar kon zij echter niet de benodigde motiverende aansluiting vinden. Tinor-Centi is ervan overtuigd die wel aan te treffen bij de Ok(é) Partij. Het feit dat de Ok(é) Partij een zeer sociaal beleid voorstaat, spreekt haar aan en dan met name het feit dat de partij zich veelvuldig inzet voor het individu en niet alleen luistert naar het massale geluid.

Tinor-Centi is zelfstandig communicatieprofessional en het is vooral haar expertise op dat gebied die zij zal inzetten voor de Ok(é) Partij. Tinor-Centi is van mening dat het teveel en te vaak voorkomt dat politieke partijen, ongeacht of die nu lokaal of landelijk opereren, zich voornamelijk laten horen in verkiezingstijd. Een politieke organisatie heeft naar haar mening ook buiten verkiezingstijd de plicht haar kiezers, achterban en geïnteresseerden transparant te informeren over het beleid dat de partij voorstaat en voor welke standpunten zij zich hard maakt.

Tinor-Centi is getrouwd en woont in Obdam. Naast haar eigen bedrijf en haar inzet voor de Ok(é) Partij, is zij bestuurslid van Inloophuis Pisa in Hoorn (een inloophuis voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden) en boekrecensent.

 

Co Pater, kandidaat raadslid

Co Pater is geboren en getogen in Avenhorn. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. De reden waarom Pater heeft besloten zich aan te sluiten bij de Ok(é) Partij verwoordt hij als volgt:

“De politiek is helaas voor veel mensen een ver van mijn bed show geworden. Als sociaal bewogen mens vind ik dat een zorgelijk gegeven. Mijn motivatie is om daar verandering in aan te brengen. Wonderbaarlijk genoeg vond ik dezelfde motivatie terug tijdens mijn gesprek met Jim Mollet en Hanneke Tinor-Centi.”

“De politieke arena bestaat voor mij uit twee facetten. Enerzijds ‘het besturen’, waarbij dagelijkse problemen het hoofd dienen te worden geboden en bestaande processen en wetmatigheden moeten worden gecontinueerd. Dat zijn bij uitstek de taken van het College en de ambtenarij. Anderzijds is er datgene waarvan ik meen dat het feitelijk écht politiek bedrijven is. Daarbij doel ik op het beschouwen van de samenleving, hoe wij die met elkaar beoordelen en verbeteren. Vanuit dat proces komen argumentatie en kennis samen die aangeven waar verandering nodig is. Voor mij is dát de kern van het politieke proces. Politiek gaat namelijk om de mogelijkheid tot verandering. Voor mij maakt Hannah Arend -een belangrijk filosoof- de urgentie van dit principe zeer duidelijk. Aan deze politieke vorm zit namelijk ons vermogen tot denken en oordelen vast. Het zal u niet verbazen dat dit zijn weerslag heeft op de Raad en de burgers. Voor mij is dat een samengesteld geheel en als zodanig datgene wat democratie maakt wat het moet zijn. Hoe dit ontwikkeld kan worden bepaalt uiteindelijk ook zijn sterkte of zwakte. Een zwakke dan wel sterke democratie is recht evenredig met een zwakke dan wel sterke en sociale samenleving.”

 

Jacqueline Wit, kandidaat raadslid

 

Jacqueline Wit is geboren in Anna Paulowna en woont al bijna 30 jaar in Obdam. In haar dagelijks werk ondersteunt en adviseert zij ondernemingsraden en cliëntenraden; medezeggenschap is haar drijfveer. Daarnaast is zij actief in het bestuur van beroepsverenigingen, terwijl zij tevens eigenaar is van kORt onderzoek en publicaties.

“Voor zover ik mij kan herinneren heb ik het altijd belangrijk gevonden dat mensen opkomen voor hun belangen en meedenken over verbeteringen, maar ook dat het niet altijd positief wordt ontvangen. Ik wil er graag aan meewerken dat de bewoners van de gemeente Koggenland actief betrokken worden en daarmee bijdragen aan een beter beleid.”

Waarom de Ok(é) partij?

“Omdat de Ok(é) partij een verlengstuk van de burger wil zijn, zich niet laat weerhouden om een eigen standpunt in te nemen en daar voor te gaan. Mijn eigen onafhankelijke opstelling en gedrevenheid passen daar, denk ik heel goed bij. Een ander belangrijk aspect is dat de Oké partij zich ook kritisch opstelt in het duale stelsel, terwijl naar mijn ervaring de landelijke partijen teveel automatisch de wethouders volgen.

Het voorstel van de Ok(é) partij voor een bemiddelingscommissie om confrontaties tussen de inwoners en de gemeente te beslechten, is mij uit het hart gegrepen. Klachtenprocedures duren veel te lang, termijnen worden al op voorhand verlengd. Ondertussen worden problemen alleen maar groter en uiteindelijk belandt men alsnog in een juridische strijd waar de overheid een grotere portemonnee heeft dan de burger. Een bemiddelingscommissie kan dat voorkomen.

De punten ouderenzorg, veiligheid, en een ecologisch groenbeheer zijn belangrijke onderdelen van het partijprogramma waaraan ik graag mijn medewerking verleen om deze vorm te geven.”