Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen waar de Ok(é) Partij voor staat en waar wij ons hard voor willen maken; wat wij willen bereiken. Natuurlijk zijn wij benieuwd wat u ervan vindt. Wellicht heeft u vragen of suggesties? Graag! U kunt daartoe contact opnemen met Hanneke Tinor-Centi, htinorcenti@hotmail.com / 06-46590516.

 

Wij hebben u niets beloofd…………….

maar hebben ons wél volledig ingezet om de belangen van de inwoners van de gemeente Koggenland te verdedigen. Wij luisterden naar ú en kwamen in actie daar waar mogelijk en nodig. Wij zijn trots op wat wij allemaal hebben bereikt in de afgelopen jaren. Gezien alle huidige ontwikkelingen is het, naar onze mening,  meer dan ooit ‘Time for change’!

Met dit verkiezingsprogramma willen wij de inwoners van onze mooie gemeente Koggenland helder en transparant informeren over waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten. Spreekt het u aan? Steun ons dan en geef ons uw stem.

In elke discussie mag u van ons verwachten dat wij strijden voor ons standpunt en ons daarin niet laten weerhouden door betweters en pluche-zitters. Er zijn, naar onze mening, teveel bestuurders die slechts de politiek ‘in gaan’ om hun eigen imago op te poetsen en uw belang daarbij geheel uit het oog verliezen. Politiek hoort te gaan over hoe we rekening houden met een ander en samen problemen oplossen. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Nederland raakt steeds meer verdeeld. Rijken worden rijker en tegelijkertijd kunnen steeds meer mensen hun zorgkosten niet betalen. Wij vinden dat schrijnend en onacceptabel.

Oppositie

Ondanks het feit dat de “gevestigde partijen” ons -in weerwil van onze constructieve grondopstelling- niet in het college wilden hebben, hebben wij door onze kennis van zaken en niet aflatende gedrevenheid om voor u op te komen, aardig wat successen kunnen boeken in de afgelopen vier jaar.

Deze overwinningen kwamen in sommige gevallen tot stand door een goede samenwerking met de overige oppositiepartijen GBK en PvdA. De afgelopen vier jaar laten zich, in onze ogen, dan ook kenmerken door de intelligente en bevlogen wijze waarop wij, als goed samenwerkende oppositie, de bezuinigingen en afbraak van onze voorzieningen deels hebben kunnen tegenhouden.

De OK(é) fractie was gedurende de afgelopen periode de grootste oppositiepartij binnen de gemeenteraad van Koggenland met de drie raadsleden. Helaas besloten twee raadsleden een eigen partij te beginnen met medeneming van de zetel van de Ok(é) Partij. Dat heeft echter anderzijds ook weer veroorzaakt dat wij met nieuw elan en energie de komende raadsperiode ingaan en als we al de steunbetuigingen die we mochten ontvangen, in ogenschouw nemen, dan hebben we na de verkiezingen al onze zetels weer terug!

Jim Molet, Hanneke Tinor-Centi, Co Pater en Jacqueline Wit

 

Waarom kiezen voor lokaal en sociaal = OK(é)?

De tijd dat gemeenten vanuit Den Haag taken kregen opgelegd is voorbij. Na de decentralisaties gaat de lokale politiek zeker niet meer (alleen) over lantaarnpalen of fietstunnels maar ook over fundamentele vraagstukken.

Na deze decentralisatie gaan wij -als gemeenteraad- namelijk ook over de zorg aan langdurige zieken, over wie arbeidsongeschikt is, wie bijstand krijgt en wie er voor welke zorg in aanmerking komt en nog veel meer belangrijke issues.

Dat alles betekent overigens dat het nog belangrijker is geworden voor ú, als inwoner, om kennis te nemen van waar de diverse lokale partijen voor staan. Zetten zij zich in voor ú of houden ze slechts het pluche warm? Dat is een van de redenen waarom de Ok(é) Partij ervoor kiest om u helder en transparant te informeren over onze daden en standpunten. U moet tenslotte weten waar u voor kiest wanneer u ons uw stem gunt en ook wanneer u voorheen voor een andere partij koos, is het goed te weten dat wij er zijn als goed alternatief wellicht.

Uw lokale stem is derhalve veel belangrijker geworden dan voorheen. Toen kozen de meeste stemgerechtigden vaak simpelweg voor de partij waar ze bij de landelijke verkiezingen ook voor kozen. Inmiddels worden er op lokaal niveau veel meer beslissingen genomen die u als inwoner van Koggenland raken. Dat betekent ook dat uw stem op een lokale afdeling van landelijke partijen als VVD, CDA en PVDA, eigenlijk een stem is op het landelijke beleid.

Wij, als lokale partij, zijn NIET gebonden aan landelijk beleid en kunnen beslissingen nemen die uitsluitend op de inwoners van Koggenland zijn gericht. UW belangen, de belangen van onze kernen, zijn ons enige kompas om op te varen. Wij hoeven geen belangen van de Tweede Kamerleden te dienen maar kunnen ons volledig op onze directe leefomgeving richten.

De Ok(é) Partij is in geen enkel hokje onder te brengen. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts, niet liberaal of socialistisch maar wij zijn het verlengstuk van u als burger van onze gemeente en oordelen per onderwerp met betrekking tot de effecten die bepaalde issues hebben op onze lokale gemeenschap.

Een frisse blik, out of the box denken en durven strijden voor rechtvaardigheid en úw belang, dat heeft Koggenland nodig en daar zetten wij ons voor in! Wij willen zeker geen platgetreden paden bewandelen, maar op een vernieuwende manier bijdragen aan de gemeentepolitiek.

Wij spreken heldere taal en staan pal voor onze opvattingen. Wij leveren geen ongefundeerde kritiek maar zetten onze kennis en kunde in om te komen tot voorstellen voor verbetering. We doen geen valse beloften, maar zijn eerlijk over onze standpunten en zullen die aan u uitleggen. Wij stellen realistische doelen om aan verbeteringen te werken.

Samen met u!

De landelijke politiek heeft in de afgelopen tijd veel taken en verantwoordelijkheden neergelegd bij de Nederlandse gemeenten. Daarbij was het schering en inslag dat er dan minder geld beschikbaar bleek te zijn dan er landelijk voor was gereserveerd. In de komende raadsperiode gaan gemeenteraadsleden, naast verdeling van thuiszorggelden, ook over de verdeling van de gelden voor jeugdzorg, delen van de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en psychiatrische zorg.

Kortom, gemeenteraadsleden beslissen of u de zorg krijgt die u nodig hebt of dat u die zorg moet zien te verkrijgen bij familie of goedwillende buren. De gemeenteraad is derhalve inmiddels het orgaan dat beslist over hoe uw leven er uit ziet als het even niet mee zit. De gemeenteraad beslist over de kwaliteit van leven van mensen zonder werk, zieke mensen, oude mensen en mensen met een handicap. Wij, van de Ok(é) Partij, willen er voor waken dat burgers zich schuldig voelen als ze een beroep op de gemeenschap doen. Wij willen met ons hart spreken in plaats van met de portemonnee.

De Ok(é) Partij wil bij het maken van haar keuzes niet alleen geïnformeerd worden door ambtenaren en collegeleden maar vooral door u, inwoners van gemeente Koggenland. Daarom zullen de Ok(é)-fractieleden in gesprek gaan met inwoners van onze gemeente en met ervaringsdeskundigen. Kortom, wij willen niet alleen varen op de -soms enigszins gekleurde- ambtelijke informatie. Natuurlijk zoeken wij dit contact actief zelf, maar u kunt ook contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek!

Door de verhalen uit de praktijk te kennen, kunnen wij onderbouwde keuzes maken om het beleid in de gemeente Koggenland zo sociaal mogelijk te maken. Daarbij gaat het ons niet alleen om mensen met de minste kansen en ook niet alleen om het massale geluid. Iedere inwoner is even waardevol en dient gehoord te worden! Wij gaan bovendien verder dan alleen maar luisteren, want daarmee zijn wij er niet. Als de situatie er om vraagt, staan wij, van de Ok(é) Partij naast u, wijzen wij u de weg in de soms ondoorgrondelijke bureaucratie, helpen u met bezwaarschriften of voeren samen actie.

 

WAAR GAAN WIJ ONS VOOR INZETTEN? WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?

Economie

Een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, met goede voorzieningen en zeer zeker ook diversiteit in economie en infrastructuur. Deze ontwikkeling kan zich via vele wegen laten zien. Onze voorkeur heeft het MKB boven multinationals. Ook staan wij open voor meer stimulering van lokale economie en andere invalshoeken die ons leven sterker maken, zoals een basisinkomen. Een gezonde economie is voor iedereen belangrijk. Wij willen daarom de sociaal gemotiveerde ondernemer ondersteunen. Onder meer door de regeldruk te verlagen. Ook willen wij startende ondernemers financieel ondersteunen door hen in het eerste jaar van hun ondernemerschap vrij te stellen van het betalen van OZB.

Gezien de ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau is partnerschap noodzakelijk in West-Fries verband. Gemeenten dienen mét elkaar ander beleid te formuleren en niet ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden. Samenwerken is voor ons een absolute voorwaarde. Dit blijk onder meer uit ons actieve lidmaatschap van de Sociaal Progressieve Samenwerking (SPS). In dat kader zijn wij ook een warm voorstander van het Pact van West-Friesland om de concurrentiepositie van onze regionale economie te bevorderen.

Kleine ondernemers en hun werknemers kunnen rekenen op onze steun en begeleiding want ze staan, in tegenstelling tot de meeste grote bedrijven, dicht bij de mensen. Wij willen kleine ondernemers en ZZP-ers helpen en iedereen zo veel mogelijk aan het werk houden. Het omzetten van reguliere banen in ZZP-contracten houden we tegen. Dat kunnen we zeker als dat het geval is bij met de gemeente verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen.

Wij maken ons derhalve hard voor het bieden van ruimte in bestemmingsplannen voor niet-belastende bedrijvigheid in wijken en ondersteunen starters.

Wij willen zorgen voor een overzichtelijkere vergunningenprocedure voor het MKB.

Wij stimuleren tijdelijke invulling van bedrijventerreinen met groen en/of woningen.

 

Ouderenbeleid

Nederland vergrijst; dat is geen nieuws. Dat brengt echter met zich mee dat er meer aandacht moet zijn/komen voor onze senioren. Als OK(é) partij besteden wij speciale aandacht aan deze steeds groter wordende groep inwoners. De eenzaamheid, de teruglopende thuiszorg, teruglopend PGB, het heeft onze doorlopende zorg. Wij zien toe –en indien nodig grijpen wij in- op een eerlijke verdeling van de gelden die de gemeente ontvangt om de taken, die hen op 1 januari 2015 is toebedeeld. Gemeenten ontvangen namelijk voor al die taken één bedrag en het is aan elke individuele gemeente om te beslissen waaraan zij die gelden besteedt. Daarin schuilt het gevaar dat gelden anders besteed worden dan tot nu toe en er minder beschikbaar is voor ouderenbeleid in de ruimste zin.

Ouderenbeleid moet een samenhangend geheel van verschillende onderdelen zijn waaruit de senioren een keuze kunnen maken, een beleid niet alleen óver maar vooral ook mét onze oudere medemens.

Uitgangspunt moet zijn dat alle senioren in Koggenland over voldoende informatie kunnen beschikken, op een voor hen geschikte wijze, via een voor hen geschikt medium om een weloverwogen keuze te kunnen maken met betrekking tot alle onderwerpen die voor hen van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan woonomstandigheden, al dan niet in combinatie met zorg.

Om deze keuze mogelijk te maken dient een divers aanbod van woonvormen voor senioren in Koggenland beschikbaar te zijn, ook de “ouderwetse” bejaardentehuizen dienen gehandhaafd te blijven zodat senioren niet vereenzamen, dit in combinatie met meer zelfstandige woonvormen en levensloopbestendige woningen.

In het kader van het bovenstaande zijn wij warm voorstander van Hofjeswoningen die met name in de kleine keren kunnen worden ingepast en bevolkt kunnen worden door zowel ouderen als jongeren. Alleenstaanden of (echt)paren. Met een keuze in huur- dan wel koopwoningen zodat ook de bewoners mogelijk profiteren van een waardestijging van onroerend goed.

Bovendien moeten onze senioren voldoende geïnformeerd worden over de mogelijkheden mobiel te blijven, ook als er sprake is van lichamelijke beperkingen. In dat kader moet het ouderenbeleid ook toezien op  voldoende collectief vraagafhankelijk vervoer en individuele vervoersvoorzieningen. De kwaliteit daarvan moet goed worden bewaakt. Een uitvloeisel daarvan is dat het openbaar vervoer zo goed mogelijk in stand wordt gehouden.

Bij de uitvoering van ander beleid, denk daarbij aan het verstrekken van vergunningen en de inrichting van buitenruimten, dient getoetst te worden of de mobiliteit van senioren en mensen met een beperking niet in het gedrang komt.

Verder moet de politie -met name voor senioren- makkelijk en laagdrempelig bereikbaar zijn en over voldoende capaciteit beschikken om de veiligheid te garanderen in onze kernen.

Bij de uitvoering van gemeentelijk beleid dient uitdrukkelijk rekening  gehouden te worden met de veiligheid van kwetsbare groepen, waaronder senioren en mensen met een beperking.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat senioren geschikte ontmoetingsplaatsen binnen onze kernen beschikbaar hebben. Ten behoeve van het zó belangrijke sociale contact, maar ook om hun kennis en kunde in te zetten als zij dit willen. Senioren moeten de mogelijkheid hebben om jongeren te ontmoeten via hun interesses en kennis. Daarmee wordt de socialisatie van de senioren in de brede samenleving vergroot, de eenzaamheid van ouderen teruggedrongen en gaat hun kennis niet zonder meer verloren.

Op financieel gebied staan wij voor het stimuleren van aanvullende inkomensvoorzieningen (bijzondere bijstand en minimabeleid. Zo stellen wij senioren in staat hun welzijn op peil te houden.

Daarnaast dient de oudere medemens adequaat geïnformeerd te worden over een gezonde levensstijl en de mogelijkheden om hun conditie op peil te houden. Wij stimuleren initiatieven die deze levensstijl vormgeven.

 

 Zorgkosten

Wij maken ons ernstige zorgen over het feit dat de zorgkosten steeds hoger worden en veel mensen die kosten niet meer kunnen betalen. Het effect is dat zij de zorg gaan vermijden! Wij steunen derhalve de verkiezingsbelofte van enkele landelijke partijen voor een Nationaal ZorgFonds, waarbij zorgverzekeraars buiten spel komen te staan. De tandarts, de fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen dan voor iedereen in het zorgpakket. Niet concurrentie en winstbejag maar de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten horen centraal te staan. In dit voorstel worden ziektekostenpremies inkomensafhankelijk.

Mensen met een midden- en lager inkomen zullen hiervan profiteren. Om te voorkomen dat het per gemeente verschilt welke zorg mensen krijgen, komt er in dat geval een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). Door gemeenten voldoende middelen te geven voor zorgtaken, wordt de eigen bijdrage overbodig. Geld dat bestemd is voor zorg – bijvoorbeeld voor de Wmo – gaat ook daadwerkelijk naar zorg. Medewerkers krijgen altijd een fatsoenlijk salaris en vallen onder een cao.

Voor de ouderen- en gehandicaptenzorg is er in dit plan ruimte voor een personele bezettingsnorm die ervoor zorgt dat verzorgenden voldoende tijd hebben voor bewoners. Verzorgingshuizen blijven open, zodat ouderen ook in de toekomst in vrijheid kunnen kiezen voor een beschermde woonomgeving.

Wij, als Ok(é) Partij zijn van mening dat de gemeentelijke coalitie zich strijdbaar moet opstellen richting Den Haag. De huidige regering met VVD en PvdA is bezig de verzorgings- en rechtsstaat grondig af te breken. Vanuit onze bescheiden, lokale positie zullen wij ons inzetten voor een zo sociaal en solidair mogelijk beleid.

Wij zijn bovendien van mening dat aanbestedingen in de zorg moeten worden vermeden. Aanbesteding leidt vaak tot kapitaalvernietiging en kan leiden tot ontslag en onzekerheid voor personeel en de mensen die zorg nodig hebben. Beter is het te investeren in een goede uitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk zodat zoveel mogelijk geld wordt besteed voor hen die dat behoeven.

Wij pleiten voor kleinschalige zorgvoorzieningen, waarbij wordt gewerkt in platte structuren met weinig managementlagen en in teams die bevoegdheden krijgen om verantwoordelijk te zijn voor goede zorg en dienstverlening. Bevoegdheden bij de medewerkers die contact hebben met cliënten is efficiënt en effectief.

Huisbezoek voor het indiceren van hulp vinden wij uiterst belangrijk. Wij vinden het noodzakelijk dat dit blijft bestaan. Voor een deskundige beoordeling moet de bevoegdheid voor indicatie – afhankelijk van de zorgvraag- naar de huisarts,  de wijkverpleegkundige of andere onafhankelijke deskundige.

Schrijnende situaties, die niet via de WMO kunnen worden opgelost, dienen te worden bekostigd uit andere gemeentelijke middelen.

Wij menen dat er moet worden geïnvesteerd in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuning.

Wij pleiten voor een eenvoudige klachtenregeling en duidelijke bezwaarprocedures voor mensen die zorg vragen bij de gemeente. Eventueel worden burgers geholpen bij het op schrift stellen van hun klacht of bezwaar.

 

Heeft de jeugd nog wel (de) toekomst?

Wij maken ons zorgen over het feit dat steeds meer jonge mensen in de knel komen. Ze krijgen geen vaste arbeidsovereenkomst en komen daardoor niet in aanmerking voor een hypotheek of huurwoning. Door de afschaffing van de studiebeurs is studeren voor veel jongeren onbereikbaar geworden of ze beginnen met een enorme schuld aan hun werkende leven.

De Ok(é) Partij wil zich, ondanks de bescheiden rol die de gemeente daarin speelt, inzetten voor kwalitatief goed onderwijs. Samen met de scholen binnen onze gemeente, willen wij het gesprek aangaan met de behoeften die deze scholen hebben om optimaal te kunnen presteren.

In de komende jaren zal de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeente komen te liggen.  Maar ook hiervoor krijgt de gemeente straks aanzienlijk minder geld. Wij willen met de professionals, die weten wat werkt en wat niet, in gesprek over de beste manier om een netwerk te organiseren van hulpverleners in de jeugdzorg.

 

Wonen

Voor mensen met een bescheiden beurs en vooral voor starters die aangewezen zijn op sociale huisvesting, ziet het er met het huidige beleid slecht uit. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn toegenomen. Mede door de economische crisis wordt verwacht dat de wachttijd voor een sociale huurwoning nog verder zal oplopen. De nieuwbouw stagneert. Bovendien worden veel sociale huurwoningen verkocht, zodat zij onttrokken worden aan de sociale woningvoorraad.

 

De markt lost deze problemen niet op, dat blijkt steeds opnieuw. De terugtredende overheid heeft in het verleden de woningbouw overgelaten aan ondernemingen die winst moeten maken zoals woningstichtingen en projectontwikkelaars. De overheid dient, zonder winstoogmerk, weer de regie in handen te nemen en ervoor te zorgen dat het aantal goede en betaalbare woningen niet verder afneemt, maar juist weer toeneemt. Wij zullen ons in elk geval hard maken voor vraag gestuurd bouwen. Dat wil, binnen onze gemeente en op dit moment zeggen: woningen voor starters en mensen met een bescheiden inkomen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en zogenaamde Tiny Houses zijn ontwikkelingen die onze warme belangstelling hebben en die wij voornemens zijn, nader te onderzoeken en te promoten voor toepassing in onze eigen leefomgeving.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is gedurende de afgelopen jaren een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van de overbekende drie P’s: People (mensen), Profit (winst) en Planet (aarde).

Wij zijn echter van mening dat deze term uitbreiding behoeft. Daarin denken wij dan aan het begrip infrastructuur. Het Geldsysteem is bijvoorbeeld een wel zeer bepalende vorm hiervan.

Om niet eveneens te vervallen in algemeenheden maken wij, als Ok(é) Partij e.e.a. graag concreet voor u. Wat betekent het wanneer wij stellen dat wij onze mooie plattelandsgemeente schoon en leefbaar willen houden? Nu en in de toekomst? Concreet betekent het, dat wij:

 • Initiatieven van het bedrijfsleven om duurzamer te ondernemen, zo mogelijk stimuleren.
 • Projectontwikkelaars, die binnen onze gemeentegrenzen willen bouwen, stevig zullen bevragen –en zo nodig van hen zullen eisen- dat zij duurzaam en bij voorkeur gasloos bouwen.
 • Statiegeldsystemen stimuleren.
 • Steviger toezicht willen op milieuvervuiling en de handhaving van milieuregels.
 • Mordicus tegen de laagvliegroutes zijn die optreden ten gevolge van de uitbreiding van vliegveld Lelystad en een enorme verhoging betekenen van het fijnstof dat onze inwoners over zich uitgestort krijgen.
 • Ons inzetten om onze gemeente weer groener te krijgen. Ofwel: terugplaatsing van al het ‘verdwenen’ groen.
 • Ecologisch groenbeheer, met aandacht voor behoud van planten- en diersoorten, stimuleren.
 • Graag een podium bieden aan inwoners met vernieuwende ideeën voor onderwerpen die onder duurzaamheid vallen en hen zo mogelijk bijstaan in het verwezenlijken van hun ideeën.
 • Initiatieven zullen ontplooien om tot een beter geldsysteem te komen als aanvulling op de bestaande monocultuur. Daarin sluiten wij ons aan bij al bekende initiatieven, zoals bijvoorbeeld die van stichting Stro (socialtrade.nl). Deze initiatieven zijn vooral gericht op het sterker maken van de lokale economie en dit creëert meer diversiteit in ons zo schraal geworden economische klimaat.

Naast deze speerpunten op het gebied van duurzaamheid, hebben wij verduurzaming van bestaande woningen in onze gemeente hoog op onze prioriteitenlijst staan. Daarbij denken wij niet alleen aan  huurwoningen maar ook aan koopwoningen. In onze regio zouden er feitelijk circa 50.000 woningen “toekomstbestendig duurzaam” gemaakt moeten worden.

In dat kader dient de gemeente Koggenland naar onze mening duurzaamheidsleningen te verstrekken. Onder meer in Hoorn wordt deze maatregel al succesvol toegepast. Met een duurzaamheidslening kan men geld lenen om een woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen of een vegetatiedak (een dak met begroeiing). Met het verstrekken van duurzaamheidsleningen worden bewoners zich bewust van hun energieverbruik en door te investeren in duurzame maatregelen betaalt de inwoner in de toekomst minder energielasten. De grote voordelen voor ons milieu behoeven geen uitleg.

Zoals in veel gevallen, loopt ook in deze kwestie het college van de gemeente Koggenland, achter de feiten (lees actuele ontwikkelingen) aan. Zo bestaat er bijvoorbeeld nog geen enkele vorm van beleid met betrekking tot de zogenaamde zonneparken. De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven dat er in Oudendijk van VVD, CDA en WK een NUON project zonnepark mag komen. Daarvoor mag goede landbouwgrond worden opgeofferd. Deze maatregel betekent overigens dat de bewoners van Oudendijk en omgeving nog verder het zogenaamde ‘afvoerputje’ van de gemeentelijke “duurzaamheidsambities’ worden na de windturbines die er al zijn gerealiseerd.

De Ok(é) Partij steunt de LTO in haar opvatting voor wat betreft “zonneparken” en is derhalve tegen dit initiatief van NUON. Daarnaast zijn wij van mening dat dit beleid asociaal is en uitsluitend gericht op het binnenhalen van SDE-subsidies. Wij pleiten overigens voor een verdeling van die subsidies onder talloze inwoners en coöperaties van inwoners om kleinschalige initiatieven te bewerkstelligen zodat wij veel meer mensen bewust maken van de belangen die hiermee gemoeid zijn.

Overigens geldt dit onverkort voor het “Distriport zonnepark” waar de subsidies een overtreffende trap van die van Oudendijk bedragen.

Kortom, de Ok(é) Partij stimuleert een sociale verdeling waardoor onze inwoners met elkaar voor een ECHT duurzaam resultaat kunnen zorgen!

 

Veiligheid

De gemeente Koggenland is een relatief veilige gemeente. Waar criminaliteit wel voorkomt moet uiteraard worden opgetreden door de politie. Wij pleiten voor meer aandacht voor preventie en handhaving en vinden derhalve de functie van wijkagenten heel belangrijk. Wij zetten in op een uitbreiding van het aantal wijkagenten.

Klachten van burgers dienen individueel en serieus behandeld te worden. Wij zijn bovendien van mening dat een terugkoppeling van acties die de politie onderneemt, absoluut noodzakelijk is. Alleen dán geeft je de inwoners het gevoel dat zij serieus worden genomen.

Verkeersveiligheid maakt deel uit van een prettige woon- en leefomgeving. Wij zetten ons in voor meer veiligheid en comfort voor het fiets- en voetgangersverkeer. Het belang van de kwetsbare weggebruiker moet voorop staan. De verkeersinfrastructuur moet zo worden ingericht dat er wordt geanticipeerd op eventueel menselijk falen en het duidelijk wordt voor de weggebruiker wat er van hem wordt verwacht.

 

Openbaar groen en het onderhoud daarvan

Het onderhouden van openbaar groen is duur. Vaak wordt daarom gekozen voor simpelweg kappen c.q. verwijderen of eenzijdige en eenvormige, gemakkelijk machinaal te snoeien struiken. Dit is ons ‘een doorn in het oog’ en wij gaan ons hard maken tegen een nog verdergaande ontgroening. Bovendien stellen wij ons op het standpunt dat er voor elke gekapte boom een (gelijkwaardige!) boom terug moet komen.

Het onderhoud van gemeentelijke perken laat nogal eens te wensen over. Bovendien is de beplanting veelal afgestemd op de straat of wijk waar het perk zich bevindt. Het valt ons p dat in ‘duurdere’ wijken de beplanting eveneens ‘duurder’ is, terwijl in volkswijken c.q. wijken met sociale (huur)woningen, gekozen wordt voor ‘eenvoudiger’ groen. Dat is in onze ogen onverteerbaar. De keuze van de beplanting alsmede het onderhoud daarvan zou voor elke straat en iedere wijk gelijk moeten zijn.

 

Handhaving Snippergroen

De Ok(é) partij heeft de afgelopen periode opnieuw geconstateerd dat de gemeente, voor wat betreft handhaving, te ver van de inwoners af is komen te staan. Uit verscheidene dossiers is ons gebleken dat de maatregelen en de sancties die het college heeft opgelegd teveel als dictaat en dreigement op onze inwoners overkomen. Het college heeft dat in vrijwel alle gevallen afgedaan met ”de vrees voor precedentwerking’ en “dat is wat de gemeenteraad heeft besloten”.

De uitvoering blijkt echter dusdanig vaak disproportioneel uit te werken, met het voorbijgaan aan redelijkheid, billijkheid en kosten, baten afwegingen, dat er volgens ons sprake is van een beleid dat de gemeenteraad niet kan hebben bedoeld. Een uitvoering die in ieder geval door de OK(é) Partij niet aan onze inwoners valt uit te leggen.

Een voorbeeld is het, volgens ons inmiddels beruchte, dossier snippergroen waarvan wij zelf, door onze aanwezige juridische kennis, meerdere malen hebben geconstateerd dat inwoners op een volstrekt verkeerd been werden gezet door het aanvoeren van niet relevante jurisprudentie vanuit het college.

Wij pleiten dan ook, voor wat betreft handhaving, voor een grotere rol van de gemeenteraad zodat het mandaat, dat de raad momenteel aan het College heeft verstrekt, niet leidt tot harde confrontaties en om te bewerkstelligen dat inwoners zich gehoord voelen.

Wanneer wij tot bestuursverantwoordelijkheid worden geroepen, stellen wij dan ook als hard, niet onderhandelbaar punt (breekpunt zo u wilt), dat er met directe ingang een commissie komt bestaande uit een lid van iedere fractie, een ambtenaar en een collegelid. Deze commissie behandelt vervolgens verzoeken die inwoners indienen om bemiddeling  en heeft de vrijheid daarover een bindende uitspraak te doen.

Als meest belangrijke voordelen zien wij:

 1. De raad blijft continu op de hoogte van probleem dossiers.
 2. Een inwoner wordt serieus genomen en krijgt de gelegenheid om al zijn grieven ook daadwerkelijk in te brengen.
 3. Procedures worden tot een minimum teruggebracht.
 4. De gemeente krijgt een menselijk gezicht en het biedt degenen die het werkelijk voor het zeggen zouden moeten hebben -de raadsleden- de mogelijkheid om meer, objectieve, informatie te verkrijgen dan de vaak eenzijdig gekleurde informatie van het huidige c.q. college.Reden waarom wij dit als breekpunt beschouwen is dat wij het vertrouwen van iedere inwoner in Koggenland in het bestuur willen herstellen. Dát vinden wij de meest belangrijke taak van de lokale politiek en niet zoals tot nu toe het belang van de “gevestigde partijen”.

 

Hondenbelasting

De Ok(é) Partij gaat zich hard maken voor afschaffing van de hondenbelasting.

In veel andere gemeenten die deze regeling inmiddels onder de loep hebben genomen, blijkt dat de kosten van, met name het inschakelen van controleurs die van deur tot deur gaan en de kosten van inning, de opbrengsten minimaliseren. Bovendien wekt de regeling irritatie bij hondenbezitters omdat zij menen dat er met verschillende maten wordt gemeten. Zo hoeft er voor katten, die toch ook vaak buiten zijn en overlast veroorzaken, geen belasting te worden betaald. Die motivatie begrijpen en steunen wij.

Bovendien is een hond voor veel mensen een belangrijke sociale toevoeging. Honden zorgen niet alleen voor veel plezier, goed om de dagelijkse stress tegen te gaan, maar gaan ook eenzaamheid tegen bij met name alleenstaanden en zorgen voor extra sociale contacten en extra beweging. Honden zijn goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Wij zien de voorzieningen zoals hondenuitlaat velden als een algemene voorziening net zoals we speeltuintjes of fietspaden als algemene voorziening zien.

Volgens het college wordt de hondenbelasting ingezet als doelbelasting, maar daar mag je vraagtekens bijzetten. Het onderhoud van de uitlaatgebieden bestaat immers uit niet veel meer dan regulair groenonderhoud.

Veel gemeenten hebben de hondenbelasting inmiddels afgeschaft en wij pleiten ervoor dat dat in de Gemeente Koggenland ook gebeurt.

 

Op 21 maart beslist u!

Het worden spannende tijden in het lokaal bestuur, we zullen ons steeds meer moeten gaan verzetten tegen de Haagse overheid die, niet meer steunend op enige meerderheid binnen de Nederlandse bevolking,  falend landelijk beleid zal proberen op ons lokaal bestuur af te wentelen.

Om dat Haagse beleid een halt toe te roepen zijn onafhankelijke lokale, slagvaardige bestuurders nodig die beschikken over intelligentie, energie, daadkracht  en kennis van zaken.

Is het ook voor u ‘Tijd voor verandering’? Stemt u dan op 21 maart op de Ok(é) Partij.