Meerzicht

Geacht college, geachte fractievoorzitters,
De noodzaak doet zich voor U te informeren over de ontwikkelingen rond gebouw Meerzicht te Scharwoude.
Het streven van onze fractie in eerste aanleg was dat te doen pas nadat de nieuwe raad in functie zou zijn en de nieuwe politieke verhoudingen daarmede zichtbaar.
Echter onverwachte ontwikkelingen nopen ons er toe deze informatie versneld aan u te doen toekomen.
Deze ontwikkelingen bestaan uit het feit dat, volgens zeggen van één van de betrokkenen, een landelijk medium, de NOS, op korte termijn aandacht aan deze kwestie zal gaan besteden.
De focus in de te verwachten publicitaire uitingen zal gericht zijn op de situatie van de in het gebouw wonende 100 jarige en haar angst op haar gezegende leeftijd min of meer gedwongen te moeten verhuizen.
Aangezien wij er altijd naar streven met een open vizier te strijden zouden wij het een ongelukkige zaak vinden dat de politiek op deze wijze met de affaire zou worden geconfronteerd.
Zoals u gewaar zult zijn geworden is onze fractie mordicus tegen sloop van het gebouw Meerzicht, in casu de 16 appartementen, waarvan de 100 jarige mevrouw er één huurt.
Eerder heeft onze fractie in ieder geval de sloop van het als dorpshuis gebruikte deel kunnen afwenden maar de sloop van het overige deel leek gezien de woorden van de wethouder en de houding van het merendeel van de raad niet af te wenden:
Wethouder Jan Wijnker verwacht in september met een voorstel rond Meerzicht naar de raad te kunnen komen. Volgens hem ziet niemand toekomst in het complex dat in de jaren zestig is gebouwd en in de jaren negentig nog een opknapbeurt kreeg .Sloop is het eindpunt.
Wij stonden echter zeer kritischen ongelovig tegenover de woorden van de wethouder omdat het traject niet alleen sloop behelsde maar ook in onze ogen de bevoordeling van een project-ontwikkelaar, ondermeer betrokken bij de rechtszaak Hooijmaijers , ten koste van publieke gelden.
Immers het na sloop resterende bouwterrein zou (pas nadat de markt zou zijn aangetrokken) aan die projectontwikkelaar ter beschikking worden gesteld.
De tekeningen voor deze ontwikkeling bleken op de bewonersinformatie avond nota bene al aanwezig !
Hiermede zouden, ook voor financieel zwakkeren, betaalbare huurwoningen uit Scharwoude volledig zijn verdwenen.
Enkele schrijnende gevallen van huurders die mentaal gedwongen door de mededelingen op de informatie avond hebben wij u reeds eerder bij de behandeling van ons initiatief voorstel in januari 2014 geschetst.
Aan ons dus de taak aan te tonen dat de woorden van de Wethouder op drijfzand zijn gebaseerd.
Welnu, onze fractie kan u met vreugde mededelen dat wij daarin zijn geslaagd!
Wij hebben na een korte zoektocht tenminste één partij gevonden die bereid en in staat tot 1 miljoen euro (ongeveer € 50.000 per woning) te investeren om het gebouw voor de eeuwigheid en de 100 jarige mevrouw te behouden.
Na deze renovatie is een sluitende en winstgevende exploitatie mogelijk zonder dat de huren buitenproportioneel zouden stijgen en daarmede zou de sociale huurwoning functie volledig behouden blijven.
Deze ontwikkelaar is Bas Dontje uit Hoorn, hieronder volgt een krantenberichtje (met dank aan het Noordhollands Dagblad) over één van de vele projecten van deze ontwikkelaar:
HOORN – Wat woningcorporatie Intermaris Hoeksteen in zeven jaar niet lukte, kreeg Bas Dontje uit Hoorn wel voor elkaar.Het lukte hem om buurtbewoners en de politiek akkoord te laten gaan met zijn plannen. Zodoende kunnen er eindelijk woningen gebouwd worden in het oude pand van bouwbedrijf BBN op de Achterstraat in het centrum van Hoorn.
Na meer dan tien jaar leegstand.
Wat begon als een mooi verhaal met de aankondiging van nieuwe woningen in Hoorn eindigde uiteindelijk in een gigantische flop. Intermaris kreeg haar plannen niet goedgekeurd.
Dontje zag zijn kans schoon en nam de grond in 2012 over. Na ruim anderhalf jaar kreeg hij wel groen licht. ,,Het verschil is dat Intermaris de boel helemaal plat wilde gooien. Ik laat het gebouw zoals het is. Er mankeert namelijk niets aan.”
De woorden van de wethouder Wijnker “Volgens hem ziet niemand toekomst in het complex” zijn door onze fractie daarmede expliciet gelogenstraft
Het college heeft in onze visie dus absoluut niet gehandeld in het belang van het woningbedrijf, de huurders of onze inwoners maar in een typisch geval van tunnel visie alleen maar afgestevend op sloop en het te zijner tijd beschikbaar stellen van het project aan een bevriende projectontwikkelaar
Nu deze ontwikkelingen in de publiciteit zijn gekomen voelen wij ons genoodzaakt voorafgaande aan de door ons in de nieuwe raad te nemen politieke initiatieven u op deze wijze daarover te informeren.
Namens de OK(é) fractie
Jim Mollet
Jacques Broers

Verkeersdruk Berkhout

Meer verkeersdruk Berkhout?

 

Is er tegenwoordig meer (gevaarlijke) verkeersdruk in Berkhout?

Het is een vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is.

 

Is er gewoon meer verkeer of lijkt dat maar zo, door de obstakels die de gemeente heeft geplaatst?

Draagt aan het probleem soms ook bij dat er auto’s van bewoners op de rijbaan geparkeerd staan, waardoor je steeds meer sprint stukjes krijgt en lijkt het daardoor drukker?

 

Nee, niets van dit alles, het wordt echt drukker, dat hebben tellingen inmidddels uitgewezen.

Dit alleen al, levert gevaarlijke situaties op.

 

Dat heeft de gemeente zelf in de hand gewerkt door van die rare obstakels te plaatsen.

In de gemeenteraad en in de commissievergadering hebben we hier al een aantal keren op gewezen.

Maar wethouder Wijnker deed het af met de verklaring dat de verkeers-deelnemers niet goed opletten en dat het dus niet de schuld was van de obstakels.

Tot het laatste ongeluk aan toe, bleef de wethouder dit stug volhouden.

Pas na  het laatste ongeluk werd de druk door de hele raad  opgevoerd, toen pas werden er in de raad vragen gesteld.

Gek hé, toen wij de vragen stelden was er nog geen ongeluk gebeurd en werden wij  beschuldigd aan  bangmakerij te doen, blijkbaar  moest er dus eerst iets gebeuren niet één of twee keer, nee wel tig keer.

 

De Ok(é)-partij staat voor lokaal-sociaal maar ook voor Veiligheid

 

We zien nog een ander probleem, er zijn politieke partijen die de Bobeldijk willen afsluiten maar volgens ons is de consequentie van zulk een maatregel:

 

                            meer verkeersdruk voor Berkhout!

 

Ga maar na, als de Bobeldijk wordt afgesloten dan  komt al het verkeer van het achterland over Berkhout en hier is de weg niet op berekend, ook niet met de oplossingen die nu bedacht zijn.

Het wordt dus NOG onveiliger!

 

Hoe kan het dan, dat er politieke partijen zijn die hier over nadenken, zien ze de gevaren dan niet?

 

Of ze de gevaren van de afsluiting van de Bobeldijk niet zien, weten we niet, maar ze zijn voor die afsluiting, om in Bobeldijk stemmen te winnen.

 

Wij de Ok(é)-partij zijn tegen het afsluiten van Bobeldijk, omdat dan nog meer gevaarlijke situaties naar Berkhout verplaatst worden.

 

We willen ook dat er direct echte maatregelen genomen worden om de veiligheid van iedereen in Berkhout en Bobeldijk zoveel mogelijk te garanderen.

 

 Daarom een verzoek, help ons, U stemt  ook over uw eigen veiligheid.

Ok(é)-partij lijst 5

 

Boekhoudtrucs

 

 

Lijk in de kast? Gemeentes maskeren grondverliezen door boekhoudtrucs.

Het hoofdartikel vandaag in het Financieel Dagblad “Gemeente verbergt  grondverliezen door boekhoudtrucs”

Gemeenten gebruiken op grote schaal boekhoudtrucs om verliezen op grondposities te verhullen. Dit blijkt uit jaarrekeningen van gemeenten met veel grond. Voor de crisis investeerden lagere overheden met geleend geld miljarden in grond, toen de huizenprijs steeg en er een groeiende vraag was. Nu is de grond minder waard geworden  en gemeenten zijn huiverig dat verlies te erkennen met de 19 maart verkiezingen in het vizier.

Ook verlagen gemeenten rentekosten die ze toerekenen aan bouwprojecten, waardoor ze op papier soms zelfs winstgevend worden.

Op ondermeer aandringen van de OK(é) fractie zijn er inmiddels al miljoenen op onze gronden afgeboekt , maar de vraag blijft of dat voldoende zal blijken te zijn.

Meer afboeken kan niet meer , dat zou direct tot monsterlijke  bezuinigingen moeten gaan leiden omdat onze algemene reserve dat niet (meer) toelaat.

Dat is één lijk, het tweede lijk is het volgende:

Het rentepercentage dat in Koggenland aan de grondexploitaties wordt toegerekend is  één van de laagste in Nederland terwijl de Universiteit van Nyenrode klip en klaar stelt dat gemeenten hun discontovoet moeten verhogen omdat de risico’s veel groter zijn dan het rente percentage aangeeft.

Hogere rentekosten in de toekomst leiden meteen tot zware tegenvallers, het beleid in de afgelopen jaren van deze wethouder  is dus eigenlijk te bestempelen als Russische Roulette………….

Laten we hopen dat er geen slachtoffers gaan vallen, met als consequentie aantasting van onze voorzieningen,   door die makkelijke spelletjes.

We houden het scherp in de gaten voor U!