Co Pater, geboren en getogen in Avenhorn, stelt zich kandidaat voor de Ok(é) Partij. Een versterking waar fractieleider Jim Mollet en kandidaat raadslid Hanneke Tinor-Centi enorm blij mee zijn! De reden waarom Pater heeft besloten zich aan te sluiten bij de Ok(é) Partij verwoordt hij als volgt:

“De politiek is helaas voor veel mensen een ver van mijn bed show geworden. Als sociaal bewogen mens vind ik dat een zorgelijk gegeven. Mijn motivatie is om daar verandering in aan te brengen. Wonderbaarlijk genoeg vond ik dezelfde motivatie terug tijdens mijn gesprek met Jim Mollet en Hanneke Tinor-Centi.”

“De politieke arena bestaat voor mij uit twee facetten. Enerzijds ‘het besturen’, waarbij dagelijkse problemen het hoofd dienen te worden geboden en bestaande processen en wetmatigheden moeten worden gecontinueerd. Dat zijn bij uitstek de taken van het College en de ambtenarij. Anderzijds is er datgene waarvan ik meen dat het feitelijk écht politiek bedrijven is. Daarbij doel ik op het beschouwen van de samenleving, hoe wij die met elkaar beoordelen en verbeteren. Vanuit dat proces komen argumentatie en kennis samen die aangeven waar verandering nodig is. Voor mij is dát de kern van het politieke proces. Politiek gaat namelijk om de mogelijkheid tot verandering. Voor mij maakt Hannah Arend -een belangrijk filosoof- de urgentie van dit principe zeer duidelijk. Aan deze politieke vorm zit namelijk ons vermogen tot denken en oordelen vast. Het zal u niet verbazen dat dit zijn weerslag heeft op de Raad en de burgers. Voor mij is dat een samengesteld geheel en als zodanig datgene wat democratie maakt wat het moet zijn. Hoe dit ontwikkeld kan worden bepaalt uiteindelijk ook zijn sterkte of zwakte. Een zwakke dan wel sterke democratie is recht evenredig met een zwakke dan wel sterke en sociale samenleving.”

Reacties