Er is veel te doen over het onzalige plan om de inwoners van Scharwoude met een dijk op te schepen die als neveneffect een zware aantasting van het provinciale monument (West-Friese Omringdijk) heeft en het karakter van Scharwoude, dat al eeuwenlang de directe binding met het Markermeer is, ernstig schaadt. En dat terwijl de belangengroep Scharwoude duidelijk heeft aangetoond dat er een alternatief is. Dit alternatief is een traditionele dijkverzwaring door middel van een buitendijkse dijkverzwaring waarbij veel moderne technieken kunnen worden toegepast.

Wij, als Ok(é) Partij steunen de Belangengroep Scharwoude van harte in haar argumenten en gaan derhalve een amendement indienen om het college te bevelen eveneens niet akkoord te gaan met de aanleg van een oeverdijk in onze gemeente en, in plaats daarvan, te pleiten voor een traditionele dijkversterking -zoals dat op meerdere plaatsen in dit project ook in de nabijheid van de West-Friese Omringdijk is toegepast. Wij vragen het college met klem dit advies in te brengen bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zodat daaruit duidelijk blijkt dat de gemeente Koggenland niet akkoord gaat met een oeverdijk maar wel met een traditionele dijkverzwaring, op voorwaarde dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste beschikbare technieken en inzichten.

 

Reacties