Nu de zittingsperiode van de huidige coalitie van de gemeente Koggenland teneinde loopt, kijken wij, als Ok(é) Partij samen met u, terug op wat er in de afgelopen vier jaar gebeurd is. Zijn de beloften van de coalitie CDA, VVD en WK  waargemaakt? Is er een beter leefklimaat voor onze inwoners gerealiseerd?

Als uitgangspunt voor onze terugblik nemen we het coalitieprogramma, ‘de balans tussen willen en kunnen 2.0’, dat door deze partijen  in 2014 als leidraad voor het college werd samengesteld. Daarin beloofden zij onder meer het (toen) bestaande subsidieniveau voor verenigingen, clubs, stichtingen en organisaties te handhaven. Wat kwam daarvan terecht? Welnu, een deel van die verenigingen, met name in de kleine kernen, knokken momenteel voor hun lijfsbehoud. De besturen moeten zich meer bezighouden met acties om het vege lijf te redden dan dat ze zich kunnen bezighouden met hun leden. Wij, als Ok(é) partij menen dat wij hun werk zouden moeten verlichten in plaats van hen aan te vallen. Wij zijn van mening dat, wanneer je als gemeente de kleine kernen actief wilt steunen, er direct een einde moet komen aan het afknijpen van de verenigingen.

Er werd de inwoners van Koggenland bovendien voorgehouden dat de mogelijkheid van een tweede consultatiebureau serieus zou worden onderzocht en dat er –voor het einde van 2014- een beslissing zou worden genomen omtrent de Brede School in Avenhorn – De Goorn. Er zou ofwel herbouw plaatsvinden of er zou een centrale locatie van de Brede School worden gekozen. Inmiddels is, nu 4 jaar later, inderdaad de beoogde locatie bekend maar dat is dan ook alles.

Dan de buitendijkse recreatie. De gemeente Koggenland grenst aan het Markermeer. De huidige coalitie meende dat er prachtige mogelijkheden lagen om buitendijkse recreatie te realiseren in de vorm van het bevorderen van meer watersport en –recreatie. Ook dat fraaie plan kabbelt nog altijd voort..

Heeft u al glasvezel? Wij niet. Een stellige uitspraak van de verantwoordelijke wethouder uit 2014(!) was dat de contracten binnen een paar maanden zouden worden getekend teneinde de gehele gemeente, inclusief het buitengebied, van glasvezel te voorzien. De laatste HARDE belofte van de wethouder was dat afgelopen september de contracten ter goedkeuring aan de gemeenteraad zouden zijn voorgelegd, er is echter in september geen raadsvergadering meer en dus is ook dit weer te typeren als loze belofte en zo wordt het vanzelf maart 2018… De meerderheid in de gemeenteraad laat zich simpelweg met deze ‘beloften’ aan het lijntje houden terwijl de inwoners en het bedrijfsleven in onze gemeente zitten te springen om snel internet.

Dan de, door velen verguisde, gemeentelijke heffingen. De rioolheffing zou omlaag kunnen en de OZB zou iets worden verhoogd. Daarbij zouden de woonlasten, met uitzondering van de jaarlijkse indexatie, gelijk blijven. Wat kwam dáár van terecht? Welnu, de werkelijkheid toont een andere situatie. Het tarief voor onroerende zaakbelasting is gestegen met 50,3% over de afgelopen 4 jaar.  Wanneer we de vergelijking maken met 2010, toen dezelfde coalitie aan de macht was, zien we zelfs een verhoging van 185,4%! Bij deze cijfers gebruiken we het CBS als bron.  Ook de afvalstoffenheffing  (CAW) en de waterschapslasten stegen zoals u zult hebben gemerkt. Hoe was die uitspraak ook alweer van die ‘melkkoe’?

Dit alles in ogenschouw nemend en de balans van het coalitieprogramma met de titel ‘De balans tussen willen en kunnen 2.0’, kunnen we concluderen dat het merendeel van de beloften, niet is waargemaakt. De titel blijkt overigens uiterst goed en slim gekozen; dat wel: Dat wat onze inwoners willen, namelijk een goede gemeente die zorgt voor dialoog met haar inwoners en goed en op tijd haar inwoners informeert, staat in schril contrast met wat het college in de afgelopen jaren heeft kunnen waarmaken…..

De afbraak van voorzieningen in de kleine kernen is versneld doorgegaan en de coalitie roept in koor: ‘Het gaat goed in Koggenland’. Waarom krijgen wij dan zoveel verzoeken van inwoners om aandacht te schenken aan hun problemen met de gemeente en is hun  vertrouwen in de collegeleden blijkbaar tot een minimum gedaald?

Burgers voelen zich eenvoudigweg niet meer gehoord. Wij trekken ons echter helemaal niets aan van de uitspraken van collegeleden of VVD fractie (de heer Helder bezigde bijvoorbeeld tijdens de afgelopen raadsvergadering de volgende woorden: ”OK(é) houdt zich bezig met populisme.”) om onze stem te gebruiken om de inwoners gehoord te laten worden. Ja college, ja VVD fractie, dat beschouwen we als onze taak, niet het ophouden van schone schijn maar de dingen noemen zoals ze werkelijk zijn.

Kortom, de balans is dus –tezamen met de voornemens van het college- stilletjes bij het grofvuil gezet. Oh ja, dat grofvuil, wat wilde de wethouder daar ook weer mee? Buiten de gemeenteraad om onze inwoners een extra 20 euro heffing in de maag splitsen. Gelukkig heeft onze dreiging met een proefproces, gebaseerd op onze juridische kennis, geresulteerd in het afdwingen van het onderzoeken van de juridische basis door het CAW. Die basis blijkt dus niet te bestaan en de gezamenlijke acties, met andere sociale partijen in West Friesland, heeft er in geresulteerd dat deze absurde maatregel is voorkomen. Saillant detail is dat wij, als Ok(é) Partij (opnieuw!) als enige partij uit de gemeente Koggenland van meet af aan betrokken waren bij de acties om het moloch dat CAW/HVC heet, te verhinderen de West-Friese inwoners (u dus!) nog meer als melkkoe te gebruiken.

Wij doen een beroep op u! Indien u onze zorgen en verontwaardiging deelt wanneer u dit alles leest, dan willen wij er –samen met u- voor gaan zorgen dat onze mooie gemeente niet nog meer vervalt.

Vindt u het ook TIJD VOOR VERANDERING?

Wat kunt u van ons verwachten?

  • De inbreng van onze royale kennis, kunde en passie.
  • Het feit dat wij naar u blijven luisteren en met u in gesprek blijven gaan. Laat ons weten wat er volgens u beter kan. Daar waar het binnen onze mogelijkheden ligt, gaan wij er iets aan proberen te doen! Niet alleen voor de massa, maar zeker ook voor u, als individu!

Wij zijn er voor u en niet voor het pluche of de status en niet voor de recepties. Wij gaan voor ú zonnodig de barricaden op en laten ons niet intimideren of ons de wet voorschrijven over wat we wel en niet zouden mogen doen. Onze uitgebreide en gevarieerde kennis van zaken, bleken keer op keer superieur aan de kennis van hen die ons meenden te moeten aanvallen in onze strijd voor uw belangen.

Tevens bouwen wij nu reeds aan een vertrouwensband met hen die in de raad van Koggenland, maar ook in West-Fries verband in de Samenwerking van Progressieve Partijen (SPS), tonen hart voor u onze inwoners te hebben en uw belangen hoger stellen dan partijbelangen.

U bent ons enige kompas en de mooie gemeente Koggenland is ons schip dat wij een goede koers willen laten varen naar een betere toekomst dan met de huidige gezagvoerders ooit mogelijk zal zijn.

Jim, Hanneke, Frederique, Rob en Eduard

www.okepartij.nl

www.facebook.com/OkePartij

Reacties