Woensdag 26 juli jl. berichtte het Noord-Hollands Dagblad, onder andere middels een artikel in de Enkhuizer Courant, dat het laten ophalen van ‘grof vuil’ in de regio in de nabije toekomst € 20,– per keer gaat kosten. Vervolgens is er ook in het NHD van 27 juli jl. aandacht aan besteed, alsmede in de editie van 1 augustus jl.

Fractievoorzitter Jim Mollet: “De Oké-partij is van mening dat er hier sprake is van een (verkapte) verhoging van afvalheffing waarmee, in de door de raad vastgestelde verordening, geen rekening is gehouden. Bovendien is het ons inmiddels duidelijk geworden dat er op breed vlak weerstand en verontwaardiging is over de voorgenomen invoering van het grof vuil-tarief.”

Dit is voor de Oké-Partij aanleiding voldoende om een aantal schriftelijke vragen te stellen over dit onderwerp. Hieronder treft u deze vragen aan:

Onze vragen:

 1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving, zoals hierboven genoemd? Wat is uw reactie op de informatie zoals deze in de media wordt weergegeven?
 2. Bent u het eens met de visie die het CAW geeft als rechtvaardiging voor het invoeren van een tarief voor het ophalen van grof vuil?
 3. Wanneer bent u op de hoogte gebracht van het voornemen van het CAW om te komen tot invoering van een ophaaltarief voor grof vuil in de regio?
 4. Kunt u aangeven wanneer het voornemen van het CAW, om te komen tot invoering van een ophaaltarief voor grof vuil in de regio, is besproken in een overleg binnen CAW-verband?

Zo ja: wanneer is dit gebeurd? Is er van dit overleg een verslag gemaakt en hoe kunnen wij dit verslag inzien? Zo nee: waarom niet?

 1. Als de verdediging voor de invoering van het tarief een besluit is geweest van het CAW-bestuur, betekent dat dan ook dat onze vertegenwoordiger in het CAW achter de verdediging van het CAW staat?

Zo nee: waarom niet?

Omdat tot op heden de besluitvorming en de berichtgeving over de besluitvorming niet helder is, zou het kunnen zijn dat het CAW de mogelijke invoering van een grof vuil-tarief in de overleggen heeft ingebracht.

 1. Als bovenstaande redenering juist is: wanneer is dit gebeurd?

Als bovenstaande niet juist is: waar komt het voornemen tot invoering van een grof vuil-tarief dan wèl vandaan?

Wij hebben er, als raadsfractie, behoefte aan om een goed beeld te hebben van de situatie op dit moment, met betrekking tot het ophalen van grof vuil.

 1. Kunt u aangeven hoe vaak er grof vuil bij particulieren is opgehaald in 2016 ? Wij zouden graag een overzicht hebben van het aantal ritten per gemeente. Is dat mogelijk?

Zo nee: waarom kan dat niet?

Tarieven

In het huidige afvaltarief zijn de kosten voor het gratis ophalen van grof vuil verwerkt.

 1. Bent u met ons van mening dat wijziging van de hoogte van het afvaltarief, maar ook van de opbouw van het vast te stellen afvaltarief, onderwerp zou moeten zijn van beraadslaging in de gemeenteraad? Dat, zie boven, er nu sprake is van een onrechtmatige dus nietige heffing van die 20 euro zodat geen inwoner gedwongen kan worden die 20 euro ook daadwerkelijk te voldoen?

In de berichtgeving wordt o.i. erg gemakkelijk gesproken over ‘het lenen van een aanhanger’ en wordt geen aandacht geschonken aan het ‘probleem’ dat ontstaat wanneer iemand geen auto tot zijn beschikking heeft. Deze laatste groep moet veel moeite gaan doen om hun grof vuil ‘gratis’ naar het milieudepot te brengen.

 1. Heeft u, of heeft het CAW, in kaart welke problemen er voor welke groepen inwoners gaan ontstaan wanneer een tarief voor het ophalen van grof vuil wordt ingevoerd?

Zo ja: kunt u ons een uiteenzetting geven van deze mogelijke problemen?

Zo nee: gaat u dit nog doen en wanneer? Kunt u ons t.z.t. van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte brengen?

Leefomgeving

Nu al hebben wij, als reactie op de berichtgeving, vernomen dat er mensen zullen zijn die hun grof vuil zullen ‘opslaan’ in hun voor- of achtertuin, of zullen ‘achterlaten’ in de woonomgeving.

 1. Wat vindt u van dergelijke berichten?
 2. Hoe denkt u dergelijk gedrag te voorkomen?

Wij hebben verzocht om behandeling van deze vragen en de daarop te geven antwoorden in de eerstkomende raadsvergadering en de plaatsing van deze vragen op de lijst van ingekomen stukken van die betreffende raadsvergadering en toepassing van art.36.6 RvO 2015.

Reacties