Aan het einde van de raadsvergadering van 23 januari jl. werd het probleem dossier Distriport besproken.

Tot onze grote verbazing en woede bleek dat de opmaat naar een frontale aanval van wethouder Van der Pol, daarin gesteund door de gemeentesecretaris (wat heeft hij als baas van de ambtenaren daar eigenlijk mee te maken? ) jegens onze fractie. De reden? Wij hadden het in het hoofd gehaald schriftelijke vragen te stellen over Distriport en de uitlatingen daarover van de betreffende wethouder.

In het kort:

a)Op 25 januari 2016 schrijft het college dat we als gemeente risico lopen op claims van de project ontwikkelaars in Distriport als we het daar geldende bestemmingsplan Bedrijventerrein wijzigen in  iets anders ( Toen vluch-telingenopvang)

b)Op 22 december 2016 citeert het Noord-Hollands Dagblad deze wethouder als ze letterlijk zegt:

Koggenland blijft buiten schot

En de gemeente zelf loopt geen enkel financieel risico

c)Uit het schrijven van het college aan GS gedateerd 18 januari 2017:

Het eventuele vervolg in de vorm van bijvoorbeeld wijziging c.q. intrekking van het bestemmingsplan is dat echter wel. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Ofschoon wij dit nu niet kunnen inschatten, is het op voorhand niet uit te sluiten dat dergelijke besluiten mogelijk tot schadeclaims van derden zouden kunnen leiden. Wij zullen ter zake dan ook geen enkel besluit nemen en/of geen enkele handeling verrichten als wij door de provincie niet volledig en gegarandeerd gevrijwaard worden van elke mogelijke schade in welke vorm en onder welke benaming dan ook.

Kortom  a) en c)  zijn in  volledige tegenspraak met de uitspraken van de wethouder onder b) anders gezegd als de provincie de gemeente niet vrijwaart draait de gemeente Koggenland, u en ik dus, op voor de te verwachten miljoenenclaims van de projectontwikkelaars.

Maar wat zegt de wethouder,??

“wat de krant (onder b) schrijft heb ik niet gezegd “

Raar, als dat zo was, was zij de eerste geweest die om rectificatie had gevraagd en we hebben het nog even nagegaan, volgens de betreffende  redacteur was wat van der Pol gisteren zei een beetje vreemd……

En onze fractie kent de pers als integere, eerlijke en intelligente mensen.

Nu kwam de wethouder met geluidsopnamen en “notulen” van de betreffende

commissievergadering en schreeuwde op hoge poten dat Gedeputeerde Bond dat niet had GEZEGD, “luister maar raadsleden ik heb hier de geluidsband.”

En hoe wij het in ons hoofd haalden om anders te beweren.

Wij kwalificeren die actie als het optrekken van een rookgordijn en blijkbaar is het water het college zo tot de lippen gestegen dat dit rookgordijn, aan het einde van een vermoeiende vergadering om bijna 23 uur, nodig was

Nu heeft de wethouder een tijdje terug duidelijk gemaakt hoe ze de rol van raadsleden ziet, raadsleden worden betaald om stukken te lezen .

Gelukkig dat zij niet wordt betaald om te lezen want de toelichting bij onze vragen luidde:

Terwijl gedeputeerde Bond tijdens de commissie  vergadering PS van 16 januari jongstleden heeft aangegeven dat indien er claims zijdens de ontwikkelaars zouden volgen als uitvloeisel van een bestemmingswijziging,  deze niet voor rekening van de Provincie maar voor de gemeente Koggenland , als bevoegd gezag zouden komen ?

En de rest van de raad maar luisteren……..

Overigens geeft het college dit dus toe in haar schrijven van 18 januari immers daar staat letterlijk:

Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. (van Koggenland) Ofschoon wij dit nu niet kunnen inschatten, is het op voorhand niet uit te sluiten dat dergelijke besluiten mogelijk tot schadeclaims van derden zouden kunnen leiden.

En de raad luisterde voort ……maar onze fractie zag de ridiculiteit  en was vertrokken wel met mistlampen aan vanwege dat rookgordijn.

Wij doen het liever met verklaringen van betrouwbare mensen en gelooft u mij, het laatste woord over deze wanhoopsactie van wethouder van der Pol is nog niet gezegd.

Overigens ben ik mijn fractiegenoten dankbaar dat ze mij van het slagveld wegtrokken, soms is een tactische terugtocht de voorbode van de uiteindelijke overwinning, alles om uiteindelijk de waarheid boven water te brengen

We houden u op de hoogte!

Jim Mollet

Fractie OK(é)

 

 

 

 

Reacties