logo-3-partijen

Motie vreemd aan de orde van de dag

 

                                                                                   Motie Veiligheid project N23

De gemeenteraad van Koggenland , in vergadering bijeen op  28 november 2016                        

                                      constaterende dat :

  • De stillegging van het werk N23, zoals zelfs door de portefeuillehouder publiekelijk verklaard, nog los van de negatieve economische gevolgen leidt tot direct gevaarlijke situaties voor onze inwoners
  • De waarschijnlijkheid van faillissement na het aftreden van de CFO en CEO, de meer dan de halvering van de beurskoers en de onderschrijding bancaire criteria, van partij Heijmans dusdanig is zodat de constatering niet leidt tot de vraag OF maar WANNEER?
  • Dat daarmee het wachten tot na de uitspraak van het Hof van Arbitrage, wat minimaal 9 maanden kan duren, slechts kan leiden tot het instandhouden van ondermeer de gevaarlijke situaties

                                                

                    roept het College van Burgemeester en Wethouders op :

 

1-Direct te komen tot het opleggen van een vooraanschrijving om de Provincie Noord-Holland, als primair verantwoordelijke voor dit project, te dwingen direct voorzieningen te treffen om de veiligheid van onze inwoners te borgen.

 

2-Te bepalen dat een zeer korte begunstigingstermijn wordt gegund  om de overtredingen ongedaan te maken.

 

3-Als de Provincie geen gehoor geeft,  te komen tot een definitief handhavingsbesluit met het opleggen van een last onder dwangsom en direct zelf als gemeente  de maatregelen te nemen ter borging van de veiligheid, waarbij de kosten bij de verantwoordelijke voor dit project, de Provincie Noord-Holland,  in rekening worden gebracht.

 

4-Deze kosten door middel van verevening onmiddellijk ten laste van de door Koggenland nog te betalen bedragen aan de N23 te brengen, zodat zij niet op de begroting drukken

 

5-Met onmiddellijke ingang maatregelen te treffen om zo snel mogelijk nadat de begunstigingstermijnen zijn verstreken, de gevaarlijke situaties aan te pakken.

 

… en gaat over tot de orde van de dag.                      Indieners:

 

R.Klok                                                    F.Schuitemaker                         J.A.Mollet.                                                         GBK Fractie                                      PvdA fractie                                   OK(é) fractie

Reacties