http://koggenland.nieuws.nl/gemeente/21938/oke-partij-hekelt-toerismebeleid-college/

Oke-partij hekelt toerismebeleid college

Foto: Johan Joost van Daalen

Rustenburg ligt in Koggenland tussen twee droogmakerijen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, namelijk de Schermer en de Heerhugowaard. Degenen die het dorpje kennen weten dat het een historische plek is. Vooral de brug bij het sluisje valt op in haar schoonheid. De OKé-partij maakt zich daar zorgen over.

Historische gebied aantrekkelijk

_D4S1199Wat in elk geval niet iedereen zich lijkt te beseffen althans in de ogen van de OKé-partij is het unieke wat deze plaats in zich heeft voor het toerisme. Immers, er is een verbindingsroute over water tussen Rustenburg en Opmeer en de Langereis die vooral voor varensgasten toeristisch gezien interessant is.

Ook kunnen schaatsers in de tegenwoordig jammerlijk schaarse ijsrijke perioden in de wintermaanden mooi vanuit de Schermer via Opmeer naar de Langereis zich verplaatsen. In elk geval voor elk wat wils het hele jaar door.

Alleen jammer dat de varensgasten in de zomermaanden hier worden gehinderd door een gebrek aan brug- en sluiswachters. Nu kunnen zij niet vrij van Rustenburg naar Opmeer en de Langereis en vice versa varen.

Gemeente Opmeer wil sluiswachters_D4S1251

In Opmeer treedt het college nu hierin samen op met het Recreatieschap West-Friesland. Koggenland ontbreekt hier teveel. Reden voor de fractie van Onafhankelijk Koggenland (OKé-partij) om hier kritische vragen over te stellen aan het College van B&W. Helemaal als fractie die op wil komen voor de belangen van de laagstbetaalden in de maatschappij.

De laagstbetaalden kunnen zich immers al geen dure vakanties aan een een of andere Costa veroorloven. Veel toeristische plekken in de eigen omgeving kunnen aantrekkelijk zijn of worden voor juist de laagstbetaalden.

Een hele plausibele reden natuurlijk om zeker in deze tijd daarvoor in het geweer te treden.

Lokale economie geholpen met vrije doorgang

Ook is zelfs het lokale bedrijfsleven gebaat bij een injectie in deze doorvaart. Reden voor de gemeente Opmeer en het Recreatieschap West-Friesland om vrijwilligers aan te stellen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Althans dit te bewerkstelligen.

Laagstbetaalden zouden hier ook een baan aan kunnen overhouden. Hoe mooi zou dat zijn. Twee vliegen in een klap : de laagstbetaalden in Koggenland hebben meer recreatievoorzieningen in de eigen omgeving en het lokale bedrijfsleven heeft weer een impuls erbij. Voor de totale lokale economie in Koggenland een duidelijke win-win situatie.

Vragen Oké-partij aan College

Reden genoeg voor de OKé-partij om hier in het kader van artikel 36 RvO (Nieuw) aldus kritische vragen over te stellen aan het College van B&W in Koggenland.

Jim Mollet:¨Nu werken de gemeenten Koggenland, Opmeer en Medemblik sinds 1 januari van dit jaar al ambtelijk samen. Beseft het College van B&W van Koggenland zich dat wel afdoende? Of laat het College van B&W dit heimelijk over aan de gemeente Opmeer?¨

Dhr. Mollet vervolgt:¨De gemeente Koggenland heeft al verscheidene keren uitgesproken dat recreatie en samenhangende recreatie voorzieningen in onze gemeente als speerpunten van beleid moeten worden beschouwd. Wij vragen dringend van ons College om binnen de wettelijke termijn van 30 dagen onze vragen te beantwoorden.¨

De vragen die de fractie van de OKé-partij schriftelijk aan het College heeft gesteld zijn:

  1. Heeft het college kennis van het artikel in het Dagblad voor West Friesland van 26 augustus jongstleden met als kop: Opmeer zoekt hulp op sluis Rustenburg ?
  2. Kunt u duiden waarom het hier een met name genoemde burgemeester van Opmeer betreft die aandacht vraagt voor een, volgens onze fractie in Koggenland gelegen object, terwijl enig lid van het college van Koggenland in deze problematiek in geen velden of wegen te bekennen is en volgens dat artikel vrijwilligers uit Opmeer zullen worden ingevlogen om Koggenlandse zaken te regelen?
  3. Moet onze fractie zulks zien als bewijs van onvermogen van Koggenland om haar zaken ten bate van deze recreatieve voorziening zelf te regelen?
  4. Kunt u aangeven welke mogelijkheden uw college heeft ondernomen om zulk een ingrijpen van Opmeer op Koggenlands grondgebied te voorkomen?
  5. Of moeten we dat zien als een opmaat van omringende gemeenten om zaken die Koggenland blijkbaar niet zelf kan regelen, over te nemen?
  6. Bent u van zins u neer te leggen bij het ingrijpen van Opmeer zoals in het kranten artikel aangekondigd, bestaande uit het in een gezamenlijke inspanning van gemeente Opmeer en recreatieschap West Friesland , vrijwilligers werven voor deze Koggenlandse sluis? Of gaat u als college zelf nog iets ondernemen?
  7. Als u als college besluit u neer te leggen bij het Opmeers ingrijpen zijn er nog meer objecten te verwachten die binnenkort door naburige gemeenten zullen worden overgenomen casu quo geannexeerd?

Toeristen Ursemmerplas getergd door blauwalgen

Zwemwater
In 2011 al heeft he Recreatieschap WF een airlift laten plaatsen.

De fractie OKé-partij vraagt zich ook af of de beoogde nieuwe eigenaar / exploitant van de Ursemmerplas de installatie voor het voorkomen van blauwalg de zogenaamde “bruisbuis” uit oogpunt van kosten buiten werking heeft gesteld.

Terwijl het College de gemeenteraad bij de aankondiging van de overname door de huidige private partij verzekert dat de Ursemmerplas als zwemgelegenheid behouden zou blijven. Ook heeft wethouder van der Pol kortgeleden nog uitdrukkelijk aangegeven dat zij deze private partij daar aan zou houden.

Vooral omdat een en ander ook contractueel zou zijn vastgelegd in de overname overeenkomst.

Echter volgens waarneming van de OKé-partij deze anti blauwalg installatie nog steeds buiten werking is en daarmede de Ursemmerplas momenteel ongeschikt maakt als zwemwater. De fractie van de OKé-partij vraagt zich daarom af of haar waarneming juist is en zo ja, wat het college voornemens is te doen om haar toezeggingen na te komen en ervoor te zorgen dat deze locatie voor de inwoners van Koggenland is te behouden?

De fractie van de OKé-partij verzoekt het College tevens om deze vragen en de daarop te geven antwoorden op de lijst van ingekomen stukken van de eerstkomende raadsvergadering te plaatsen.

Reacties