Aan:     De voorzitter van de gemeenteraad der gemeente Koggenland,

 

Vragen ter verduidelijking van feiten zoals bedoeld in artikel 39 RvO ter beantwoording door het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Koggenland

 

Toelichting:

In aanmerking genomen dat de gezamenlijke ontwikkeling van Buitenplaats in de Goorn als gezamenlijk initiatief van Zeeman Vastgoed en de gemeente Koggenland  met als bouwer aannemingsbedrijf Ooms te Avenhorn een aanvang heeft kunnen nemen na goedkeuring op 16 september 2013 van het bestemmingsplan door onze raad, dat daarmee de vigerende regels zoals bedoeld in de uitbreiding van het toepassingsbereik Wet Bibob van kracht werden.

Tevens in aanmerking nemende dat in het vastgestelde beleid inzake elke transactie waarbij de gemeente is betrokken als partij, het  voorgeschreven is dat voor het feitelijk effectueren van de samenwerking een onderzoek in het kader van de Wet Bibob dient te zijn verricht.

 

Onder verwijzing naar het boven vermelde stelt de fractie van de OK(é) partij de volgende  vragen en verzoekt schriftelijke beantwoording binnen de termijn van 30 dagen:

 

Vraag 1

Kunt u ons bevestigen dat het onderzoek inzake de Wet Bibob ten aanzien van partijen Zeeman Vastgoed en  aannemingsbedrijf Ooms daadwerkelijk heeft plaatsgevonden ? En dat de uitkomsten daarvan onverdeeld positief waren, in elk geval niet gebleken is van enige bezwarende omstandigheid?

Vraag 2

Indien dat niet het geval zou zijn, kunt u ons informeren waarom er van deze dwingende regels casu quo staand beleid , is afgeweken en bent u alsnog bereid toepassing te geven aan de op 1 juli 2013 gewijzigde Wet Bibob?

Vraag 3

Indien dat wel geval is, is dat onderzoek verricht door het daartoe aangewezen bureau Justis  van het landelijk bureau Bibob of doormiddel van een door de rechtspersonen zelfstandig ingevulde vragen-lijst ?

Vraag 4

Indien het tweede het geval is verdient het niet de voorkeur, gezien de eerdere veroordeling van ten-minste één der betrokkenen (Ooms, zaak 07/1827 vastgoedfraude) en het feit dat De Peijler/Ooms expliciet  als betalende partij wordt  genoemd in het proces Hooijmaijers (zaak 13/971006-12 van 3-12-2013) terwijl  ook  Zeeman vastgoed in het proces wordt genoemd, , om alsnog een onderzoek te laten verrichten door onafhankelijk  bureau Justis? .

Vraag 5

Indien u niet bereid bent tot het laten verrichten van zulk een onderzoek door bureau Justis wat is daarvan dan de motivatie?

 

In afwachting van uw antwoorden,

Namens de fractie van de OK(é) partij, J.A.Mollet, J.A. Broers, S.M.S.Vlaar 

 

GIFlogoColorLarge[1] (2)
Reacties