Reactie op memo Meerzicht

Reactie op memo van 4 maart 2014

Onderwerp: Meerzicht Scharwoude

Opgesteld 4 maart 2013 J.Broers / J.A.Mollet OK(é) fractie raad Koggenland

=================================================================================

De OK(é) fractie  neemt bij deze  de vrijheid te reageren op het betreffende memo in antwoord op de door de heren Broers en Mollet  gezonden mail ter informatie van raad en college.

Zoals eerder gesteld is er dan wel niet formeel, schriftelijk,  gesproken over definitieve sloop maar is die indruk op de bijeenkomst van 24 april 2013 wel degelijk gewekt.

Een en ander later bevestigd in  de mail van burgemeester  Sipkes waaruit bleek dat er in ieder geval geen onderhoud meer zou worden gepleegd en dat de termijn tot  sloop maximaal drie jaar zou zijn.

Letterlijk uit die mail van de toenmalige burgemeester

In die plannen is sprake van op termijn ( circa 3 jaar) afbraak van het complex. In die periode wordt de bewoners de mogelijkheid geboden om elders (huur) woonruimte te zoeken

De in het memo gestelde : “Volstrekte duidelijkheid “ is absoluut niet zo bij de bewoners overgekomen, de lezingen lopen daar nogal over uiteen.

Wij zijn er niet bij geweest en dienen  uit te gaan wat aan onze fractie door meerdere wel aanwezigen herhaaldelijk en zeer geloofwaardig  werd medegedeeld

In dat kader is het zeer te betreuren dat er volgens het college blijkbaar geen notulen of enigerlei vorm van verslaggeving over wat er werkelijk  op de betreffende  informatiebijeenkomst werd gezegd aan de bewoners, bestaan.

Dat klemt eens temeer daar de eerste schriftelijke informatie aan de bewoners pas in december 2013 werd gezonden.

Daarbij moet ook in oogmerk worden genomen dat het hier deels (zes personen) betreft van 75 jaar en ouder die in Meerzicht hun laatste verblijfplaats dachten te hebben gevonden.

Dan kan de opsteller van de memo wel stellen dat er geen verplichting bestaat  maar dat is slechts te beschouwen in juridische zin, maar de vraag dient zich aan of er geen zeer ernstige  emotionele belasting van de huurders  is opgetreden.

Met name voor de zes oudere huurders en speciaal voor de 100 jarige beantwoorden  wij als normale mensen die vraag expliciet bevestigend.

De term “beeld van een doorgangshuis, bevestigd ” zoals in het memo gebruikt vinden wij in dat licht gezien zeer ongepast en stuitend omdat daarmee wordt gesuggereerd dat dit ook voor deze  zes ouderen zou gelden.

Wat daar ook van zij, deze feiten horen thuis in een politiek debat waarvan wij al hebben aangegeven die niet in de oude raad te willen aangaan gezien de belangrijkheid  van deze casus voor de huidige bewoners die immers (deels) gezien hun leeftijd  emotioneel weinig weerbaar zijn.

 

Tot slot nog een opmerking als integere raadsleden

Op het moment dat een raadslid ernstig twijfelt aan de verklaring van een collegelid, in dit geval “niemand  ziet toekomst in het complex” heeft dat raadslid het recht,  zelfs de dure plicht en verantwoordelijkheid als controleur van het college,  om na te gaan of die twijfel onjuist of gerechtvaardigd is.

Dat is nu juist wat het raadslid Broers heeft gedaan met als absolute  uitkomst dat zijn twijfel gerechtvaardigd was.

De frase  “werven van een ontwikkelaar en daar prijsgesprekken mee voeren” in het memo kunnen wij dan ook  niet plaatsen  nu er volstrekt geen sprake is van enige werving, waar  slechts het stellen van de   vraag : “zie jij toekomst in het complex” ? analoog aan de uitspraak van wethouder Wijnker aan de  orde was.

Het kan raadslid Broers niet worden tegengeworpen dat de expert  enthousiast werd en  besloot meteen berekeningen uit te voeren om de haalbaarheid van zulk een project helder in kaart te brengen.

Het gebruik van de term “prijsgesprekken” in het bijzonder vinden wij stuitend omdat zulks zou suggereren dat er enige financiële betrokkenheid zou bestaan van enig lid van onze fractie.

Wij werpen de beschuldigingen zoals door de voorzitter van de raad in het memo in de laatste alinea gedaan,  dan ook  verre  van ons en betreuren deze sterk. .

 

Namens de OK(é) fractie

 

J.A.Mollet

J.Broers

GIFlogoColorLarge[1] (2)
Reacties