Programma 2014-2018

GIFlogoColorLarge[1] (2)

 

                                     Gemeenteraadsverkiezingen 2014         

 

 

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Onze algemene uitgangspunten worden , zoals eigenlijk iedere  partij zegt, beheerst door het streven naar een groene gemeente met kernen die de huidige verworvenheden kunnen behouden. Anders gezegd wij zetten in op kwaliteit.

Kwaliteit van onze  leefomgeving, van de voorzieningen en kwaliteit en zeer zeker ook diversiteit in economie en infrastructuur waarbij de ontwikkeling  van en steun aan het Midden en Kleinbedrijf  voorop moet staan.

Immers het MKB is de aanjager van onze banen motor.

Gezien de ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau is partnerschap noodzakelijk in West-Fries verband  moeten de gemeenten  met  elkaar ander beleid formuleren en niet ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden. Samenwerken is voor ons een absolute voorwaarde.

In dat kader zijn wij ook een warm voorstander van het Pact van West-Friesland om de concurrentie positie van onze regionale economie te bevorderen.

Maar waarom lokaal en sociaal=OK(é)?

Het is niet meer zoals vroeger, door de vele taken die de gemeenten vanuit Den Haag krijgt opgelegd, de zogenaamde decentralisaties gaat het niet meer (alleen) over lantaarnpalen of fietser tunnels maar ook over fundamentele vraagstukken.

Na 2015 gaan wij als gemeenteraad namelijk ook over de zorg aan langdurige zieken, over rollators en steunkousen, over wie arbeidsongeschikt is, wie bijstand krijgt en wie er voor welke jeugdzorg in aanmerking komt en dan ben ik nog niet compleet in mijn opsomming.

Dat betekent dat uw stem in de gemeenteraadsverkiezingen veel belangrijker is geworden als vroeger of dan een stem in landelijke verkiezingen, er zijn domweg veel meer beslissingen inde gemeente- raad die u als inwoner van Koggenland raken dan de beslissingen die in Den Haag worden genomen. Dat betekent ook dat uw stem op een lokale afdeling van landelijke partij VVD, CDA en PVDA eigenlijk een stem is op het tot nu toe gevoerde landelijk beleid.

Wij als lokale partij zijn NIET gebonden aan landelijk beleid en kunnen beslissingen nemen die alleen op de inwoners van Koggenland zijn gericht.

UW belangen, de belangen van onze kernen, zijn ons enige kompas om de ijsbergen te ontwijken.

Daarmee kunt u ons niet in een hokje stoppen , wij zijn niet links wij zijn niet rechts, niet

liberaal of socialistisch maar wij zijn het verlengstuk van u als burger van onze gemeente en oordelen per onderwerp naar de effecten die het op onze locale gemeenschap zal hebben.

Wij hoeven geen belangen van de Tweede Kamerleden te dienen maar kunnen ons volledig op onze directe leefomgeving richten.

Een frisse kijk, out of the box denken in goed Nederlands, dat heeft Koggenland nodig en daar zetten wij ons voor in!

Wij willen geen platgetreden paden bewandelen, maar op een vernieuwende manier bijdragen aan de gemeentepolitiek.

We stellen ons open voor alle Koggenlanders en vragen : wat vindt u belangrijk?

We luisteren naar verschillende meningen en brengen op een actieve manier de gemeentepolitiek dichter bij u.

Wij spreken heldere taal, geen ambtelijke taal. We trekken alle nuttige informatie uit de ambtelijk vijver , zodat u weet wat er speelt in onze gemeente. Op een vindingrijke manier onderzoeken wij vraagstukken; hierbij benutten wij de variëteit aan achtergronden in onze partij, van onderwijs, cultuur en middenstand, tot sport, zorg en techniek.

Het leveren van kritiek is makkelijk, wij zetten onze kennis en kunde juist in om te komen tot voorstellen voor verbetering. We doen geen valse beloften, maar zijn – ook in crisistijd – eerlijk over onze standpunten en zullen die aan u uitleggen. Wij stellen realistische doelen om het mooie in Koggenland te behouden en om aan verbeteringen te werken.

Op enkele specifieke thema’s gaan wij hierna in:

 

2016

In aansluiting op de motivatie hierboven gegeven,  het volgende:

Per 1 januari 2016 moeten gemeenten onder invloed van Europese regelgeving Vennootschapsbelasting  gaan afdragen op gebieden waar men opereert als privaat bedrijf, dus bijvoorbeeld bij de grondexploitatie en woningbedrijf.

Geen van de drie landelijke partijen die in onze raad zijn vertegenwoordigd heeft het hierover in hun verkiezingsprogramma’s  terwijl het nog maar zeer de vraag is of er enige vorm van compensatie zal plaatsvinden.

De OK(é) partij zal wel maatregelen nemen om als het bestuursverantwoordelijkheid zal dragen te  voorkomen  dat we de Haagse graaiers toegang zullen geven tot de gelden  van onze inwoners.

Dat wat Den Haag confisqueert kunnen we immers niet inzetten voor onze inwoners?

De vraag of dat gebeurt als de bestuursverantwoordelijk  zoals nu gaat berusten bij de zetbazen van de Haagse politiek beantwoorden wij op voorhand ontkennend .

 

 

OUDERENBELEID

Als OK(é) partij besteden wij speciale aandacht aan deze steeds groter wordende groep van onze inwoners, we signaleren gevaren die te maken hebben met de verschuiving van taken op 1 januari 2015.

Gemeenten krijgen dan veel meer geld om veel meer taken uit te voeren.

Maar dit geld is niet zogenaamd “ge-oormerkt” anders gezegd de gemeenten krijgen één groot bedrag en ze moeten zelf weten waar ze het aan besteden.

Dan zou je kunnen voorstellen dat gelden anders besteed gaan worden dan tot nu toe en er minder beschikbaar gaat komen voor ouderenbeleid in de ruimste zin.

 

Ouderenbeleid moet  een samenhangend geheel van verschillende onderwerpen zijn waaruit de senioren  onder ons hun keuze  kunnen maken, een beleid niet alleen over maar ook met de senioren.

a-Uitgangspunt moet zijn dat alle senioren in Koggenland  voldoende informatie op een voor hen geschikte wijze, via een voor hen geschikt medium tot  hun beschikking hebben om een weloverwogen keuze te kunnen maken betreffende alle onderwerpen die hun aangaan bijvoorbeeld  hun woonomstandigheden, al dan niet in combinatie met zorg.

b- Om deze keuze mogelijk te maken dient een divers aanbod van woonvormen voor senioren in Koggenland beschikbaar te zijn, ook de “ouderwetse” bejaardentehuizen  dienen uitdrukkelijk te blijven zodat senioren niet vereenzamen,  dit tezamen met meer zelfstandige woonvormen en levensloopbestendige woningen ook geschikt voor eventuele mantelzorgers.

c-.Mobiliteit

Senioren in Koggenland  moeten voldoende geïnformeerd worden over de mogelijkheden mobiel te blijven, ook als er lichamelijke beperkingen zijn.

In dat kader moet het ouderenbeleid ook toezien op  voldoende collectief vraagafhankelijk vervoer en individuele vervoersvoorzieningen.

De kwaliteit daarvan moet goed worden  bewaakt en uitvloeisel daarvan is dat het  openbaar vervoer zo goed mogelijk in stand wordt gehouden.

Bij de uitvoering van ander beleid denk aan het (verstrekken van vergunningen en bijvoorbeeld  inrichting buitenruimte ) dient getoetst te worden of de mobiliteit van senioren en mensen met een beperking niet in het gedrang komen.

d-Veiligheid.

De politie moet met name voor senioren makkelijk en laagdrempelig te bereiken blijven en voldoende capaciteit hebben om de veiligheid te garanderen in onze kernen.

Bij de uitvoering van gemeentelijk beleid dient uitdrukkelijk rekening  gehouden te worden met de veiligheid van kwetsbare groepen, waaronder senioren en mensen met een beperking.

e- Sociaal welzijn

Senioren moeten naar een geschikte ontmoetingsplaats in onze kernen kunnen.

Senioren moeten de gelegenheid krijgen hun kennis en kunde in te zetten als zij dit willen.

Senioren en mensen die jonger zijn moeten de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten via hun interesses, kennis en kunde, daarmede wordt de socialisatie van de senioren in de brede samenleving vergroot.

Hierbij betrekken wij uitdrukkelijk het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen

f-Financieel

Door gebruik van aanvullende inkomensvoorzieningen (zoals bijzondere bijstand en  minimabeleid) te stimuleren, stellen wij senioren in staat hun welzijn op peil te houden.

g-Gezondheid en zorg

Wij zorgen voor informatie over een gezonde levensstijl, stellen senioren desgewenst in staat hun conditie op peil te houden en stimuleren initiatieven die deze levensstijl vormgeven.

Als senioren zorg nodig hebben, zorgen wij dat deze zorg  doeltreffend, passend en  in voldoende mate  aanwezig is.

De samenwerking met de WMO adviesraad dient gehandhaafd  te blijven en misschien zelfs worden uitgebreid.

Ok(é) partij, Lokaal-Sociaal ook voor ons ouderen

 

 

DISTRIPORT

 

De inwoners van Berkhout verkeren nog altijd in onzekerheid over het wel of niet doorgaan van Distriport.

Het is eigenlijk schandalig dat de inwoners dus nog steeds speelbal zijn van Project ontwikkelaars, Provincie en onze gemeente.

Terwijl iedereen kan zien dat er totaal geen vraag is naar enige vorm van bedrijfsterrein toch  durft niemand de verantwoordelijkheid aan om er per direct de stekker er uit te halen.

Dit ondanks het feit dat enkele spelers ( de Peyler, Zeeman)  in dit bijna klassieke treurspel door een van de andere spelers (de Provincie)als persona non grata zijn verklaard.

Tot zelfs rechtszaken tussen deze partijen  aan toe.

Maar nog schandaliger is het dat in de rechtszaak tegen Ton Hooijmayers  gebleken is dat er partijen zijn geweest die een actief omkoopbeleid hebben gevoerd en dat we als gemeente het niet durven uit te spreken dat wij met deze bedrijven geen zaken meer willen doen.

Integendeel zelfs, het college lijkt deze bedrijven min of meer te omarmen, terwijl zij wel werkeloos toezag hoe een voor de werkgelegenheid in Koggenland zo belangrijk bedrijf als Mulder Obdam naar haar einde snelde met alle consequenties voor de werkgelegenheid in Koggenland  van dien.

En was het niet juist die werkgelegenheid die als legitimatie voor Distriport moest gelden?

De OK(é) partij zet, als zij na de verkiezingen daar toe in de gelegenheid is,  alles op het vinden van een raadsmeerderheid om eens en voor altijd de stekker uit Distriport te trekken door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Fusie? Nooit meer…….!

 

FUSIES

Soms vragen de mensen me , wat betekent de naam OK(é) eigenlijk?  Dan leg ik uit dat de partij eigenlijk opgericht is tegen de fusie toentertijd  tussen het rijke Wester-Koggenland en het arme Obdam en de partij  in eerste instantie Onafhankelijk Koggenland heette. Vandaar OK met de (é) later toegevoegd.

Inmiddels is de fusie  een feit en min of meer geslaagd te noemen met als consequentie onder meer een stijging van de lasten voor de oud Westerkoggenlanders en een daling voor de Obdammers.

Maar ondanks dat hebben we het voorzieningenniveau voor de kernen op een goed peil weten te houden.

Dat hebben ze, de Obdammers,   toen goed gedaan en nu weten we niet beter.

Maar ondanks dat is ons standpunt duidelijk, dat moet de laatste fusie geweest zijn.

In dat harde en voor ons niet  onderhandelbare standpunt staan wij overigens alleen, er is geen andere partij in Koggenland die vooraf afwijzend staat tegenover een fusie, immers meer inwoners betekenen hogere raadsledenvergoedingen  en hogere salarissen voor onze ambtenaren.

Maar ook een verdere afstand tussen burgers en bestuur.

Het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen en Shared Services ondersteunen steeds meer ons standpunt, we hoeven niet nog groter te worden en we kunnen de beschikbare reserves echt ten goede laten komen aan onze huidige inwoners die er ook voor hebben gezorgd dat ze zijn ontstaan.

Daarbij koesteren we de kleinschaligheid van onze kernen en beschouwen we het groene sociale karakter van onze dorpen als een groot goed.

Dus als u straks inwoner wilt worden van groot Hoorn, moet u niet bij ons zijn….

 

HENSBROEK, Permanente bewoning recreatiepark ,

Wij zullen als OK(é) fractie zo snel mogelijk met initiatieven komen om dit dossier met werkelijke oplossingen die recht doen aan alle partijen en betrokkenen  af te kunnen sluiten en kansen te creëren waar nu nog slechts  verliezers te vinden zijn en werkelijk voor individuele burgers dramatische (financiële en sociale) situaties zijn ontstaan.

Waarom konden deze problemen bij omliggende gemeenten wel menselijk worden opgelost tot tevredenheid bij alle partijen en bij ons niet?

Volledig vrijgeven voor bewoning  zal nooit kunnen  voor woningen die niet voldoen aan het bouwbesluit. Voor deze woningen zou wel een  doorstroomfunctie kunnen  worden gecreëerd met name voor jongeren of probleemgevallen. Voor woningen die wel aan het bouwbesluit voldoen zou permanente bewoning wel degelijk   een optie zijn, met name nu er een zeer groot overschot aan recreatiewoningen binnen onze gemeente bestaat.

 

VERKEERSVEILIGHEID

 

In onze verkiezingsprogramma kunnen we heel veel mooie woorden wijden  wat we willen met de hoeveelheid verkeer.

Maar dit zou inhouden dat we alle dorpen en linten apart moeten gaan bespreken.

Waarom vraag U zich af? Geen lint of dorp is namelijk gelijk, dat is een deel van de charme van onze gemeente en dat moet vooral zo blijven. Het houdt wel in we overal maatwerk moeten toepassen.

Wat we wel vinden als algemene regel  is dat er een grotere  inspanning  verricht moet worden  om langzame en kwetsbare weggebruikers  (kinderen, voetgangers en mindervalide) moeten scheiden van het snellere verkeer ,  van  fietsers tot aan vrachtwagens.

 

Zeker daar waar  scholen, winkels of sportvereniging gelegen zijn.

Het vele te hard rijden in onze dorpslinten heeft onze speciale aandacht in dat kader pleiten we voor gerichte controles,

Een bron van steeds grotere zorg is het landbouw verkeer dat  steeds groter van omvang  wordt met de daaraan gekoppelde grotere  onveiligheid.

 Niet dat de chauffeur hier altijd iets aan kan doen (al hoewel er ook scholen zijn, die de leerlingen uitlenen aan loonwerkers die ze vervolgens zonder ervaring op zulk een mega grote machine neerzetten  maar alleen al op basis van de paniek bij de overige weggebruikers als zo’n  kolossale   machine hun pad kruist.

In onze regio zijn de laatste jaren nogal wat ernstige ongevallen met landbouwverkeer voorgevallen.

Waar de maximumsnelheid voor tractoren en andere agrarische voertuigen 25 kilometer per uur is, raast landbouwverkeer veelal dubbel zo hard voorbij.

Wij zetten ook  in op het aanspreken van de agrariërs op hun eigen verantwoordelijkheid  en willen onaangekondigde controles  op landbouwverkeer.

Een voorbeeld van waar nu teveel confectie is toegepast waar maatwerk toegepast had moeten worden is Berkhout, hierna gaan we op deze specifieke situatie:

 

 

VERKEERSDRUK BERKHOUT.

 

De afgelopen maanden is gebleken dat de verkeersdruk in Berkhout tot onhoudbare proporties is gegroeid.

Het college is in ieder geval in eerste instantie in gebreke gebleven daar adequaat op te reageren.

We zien nog een ander probleem voor Berkhout opdoemen, er zijn politieke partijen die de Bobeldijk willen afsluiten maar volgens ons is de consequentie van zulk een maatregel:

                            meer verkeersdruk voor Berkhout!

Ga maar na, als de Bobeldijk wordt afgesloten dan  komt al het verkeer van het achterland over Berkhout en hier is de weg niet op berekend, ook niet met de oplossingen die nu bedacht zijn.

Het wordt dus NOG onveiliger!

Wij de Ok(é)-partij zijn tegen het afsluiten van Bobeldijk, omdat dan nog meer gevaarlijke situaties naar Berkhout verplaatst worden.

We zullen dan ook direct echte maatregelen nemen  om de veiligheid van iedereen in Berkhout en Bobeldijk zoveel mogelijk te garanderen, waaronder een strikte controle mogelijkheid op de gereden snelheid.

 

EPILOOG

Het worden spannende tijden in het lokaal bestuur, we zullen ons steeds meer moeten gaan verzetten tegen de Haagse overheid die, niet meer steunend op enige meerderheid binnen de Nederlandse bevolking,  falend landelijk beleid  zal proberen op ons lokaal bestuur  af te wentelen.

Om dat Haagse beleid te dwarsbomen  zijn onafhankelijke lokale, slagvaardige bestuurders nodig die beschikken  over intelligentie, energie,  daadkracht  en kennis van zaken.

okepartijlogo

Wij de OK(é) partij kunnen die raadsleden en bestuurders leveren……….

Reacties