Voorstel Meerzicht

 

Inleiding

 

 

Op 24 april 2013 heeft de Gemeente op een informatie avond voor de bewoners van Meerzicht, Scharwoude,  het voornemen geuit om te komen tot een gefaseerde sloop van het complex, tevens werd medegedeeld dat er in dat proces  geen uitgaven meer zouden worden gedaan om groot onderhoud te plegen aan de appartementen.

 

Deze avond kwam voor de bewoners van Meerzicht als een totale verrassing waardoor er een grote consternatie ontstond, in deze consternatie zijn door bewoners ook vragen gesteld over een door de Gemeente te betalen wettelijke verhuiskostenvergoeding.

 

De perceptie over het antwoord daarop lopen nogal uiteen, maar er zijn objectieve aanwezigen die vol houden dat die toezegging weldegelijk is gedaan, in lijn met de mail van oud burgemeester Sipkes aan de raadsleden

 

Wij hebben ervoor gekozen om in het kader van zorgvuldigheid de bewoners vroegtijdig te informeren over mogelijke plannen die er zijn rond de toekomst van Meerzicht. In die plannen is sprake van op termijn ( circa 3 jaar) afbraak van het complex. In die periode wordt de bewoners de mogelijkheid geboden om elders (huur) woonruimte te zoeken. Daar helpen wij bij. Het is bij een dergelijk traject eveneens gebruikelijk om een tegemoetkoming in verhuiskosten te geven. Ook daar gaan wij van uit.

 

Wat daar ook van zij, in een gesprek op 30 december jongsleden tussen onder meer de op de voorlichtingsbijeenkomst  aanwezige verantwoordelijke ambtenaar en de OK(é) fractie is gebleken dat er in ieder geval zijdens de gemeente op de bijeenkomst  de toezegging is gedaan dat er nog nadere informatie zou worden ingewonnen bij een externe jurist over een eventuele  verplichting om een wettelijke verhuiskostenvergoeding te betalen.

 

Een eventueel toe te kennen wettelijke verhuiskostenvergoeding is dus niet expliciet ontkend.

 

Wat wij hebben kunnen vaststellen, inmiddels zeer integer  bevestigd door die aanwezige ambtenaar per mail op 30 december 2013,

 

Zoals toegezegd heb ik nagekeken of er na het extern juridisch advies nog schriftelijke correspondentie is geweest tussen de gemeente en de bewoners van Meerzicht.Dit is niet het geval tot de brief van 13-12.

 

is dat die nadere informatie pas bij brief van 13 december 2013  aan de bewoners werd  gegeven.

 

Uit die brief van 13 december 2013:

 

Voor de goede orde bevestigen wij dat er geen concrete sloopplannen zijn. Om  deze reden bent u niet verplicht te verhuizen en is er bij verhuizing geen sprake van een verhuiskostenvergoeding.

 

Er is dus ruimte te stellen dat de betrokken huurders  in de periode 24 april 2013 tot 13 december 2013 ervan  uit konden gaan dat er wel  een wettelijke verhuiskosten -vergoeding zou worden ontvangen ter kostendekking van hun (onvrijwillige) verhuizing.

 

Immers tot 13 december 2013 konden  betrokkenen nog denken dat er wel concrete sloopplannen waren  en dat er wel  een kostenvergoeding zou worden uitgekeerd, nu zulks pas op 13 december expliciet schriftelijk werd ontkend.

 

Het  betreft in totaal 5 gevallen.

 

 

Gestelde vragen

 

In het vragen halfuur van 28 oktober 2013 werden door onze fractie vragen gesteld inzake deze casus, op 13 november werd het schriftelijk antwoord op een deel van deze vragen ontvangen , wij citeren uit dit antwoord over de vergadering van 24 april:

Er is ook gesproken over een verhuiskostenvergoeding. Er zijn zelfs bedragen over tafel gegaan. Er zijn echter geen toezeggingen in die richting gedaan. Maar er is afgesproken nader te onderzoeken of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De uitkomsten daarvan werden dus pas op 13 december 2013 met de bewoners gecommuniceerd.

Ook werd in deze beantwoording onder e. vermeldt

Er zijn inmiddels 4 bewoners (nu 5) vrijwillig verhuisd. Daarbij is een vergoeding niet aan de orde.

Echter wij wagen dat te betwijfelen nu onze fractie mails heeft ontvangen waarin bijvoorbeeld te lezen valt:

Ik heb meerdere malen gevraagd hoe het zat met de verhuiskostenvergoeding  maar er werd gewoon gezegd dat ik er geen recht op heb, maar een hele goede reden hebben ze ook niet gegeven waarom niet

Het was het College dus bekend dat, er terecht of onterecht,  sprake was van misverstanden over het wel of niet recht hebben op die vergoeding, waarom is toen niet direct schriftelijk aan alle andere huurders expliciet daarover stelling genomen? Waarom is dat pas op 13 december geschied?

Bij de OK(é) fractie bestaat ook verbazing over het antwoord van de wethouder in het vragenhalfuur van 28 oktober waarin hij zegt:

Tussen haakjes er is op die avond ook niet daarom (verhuiskostenvergoeding) expliciet gevraagd

Nu in het antwoord van het College valt te lezen:

Er is ook gesproken over een verhuiskostenvergoeding. Er zijn zelfs bedragen over tafel gegaan.

 

Precedentwerking 

 

Voor precedentwerking behoeft niet te worden gevreesd nu de expliciete mededelingen zoals in de brief van 13 december 2013 gedaan,  elke vorm van misverstanden uitsluiten.

 

.

Doelstelling

 

 

Met dit initiatiefvoorstel hebben indieners het doel om te komen tot de toekenning van een wettelijke verhuiskostenvergoeding aan die huurders, 5 gevallen, die in de periode tot 13 december 2013 zijn verhuisd.

 

 

 

Voorstel

 

 

1.Te komen tot de uitbetaling van de in goede orde  te bepalen wettelijke verhuiskostenvergoeding als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten  aan de 5 potentieel rechthebbenden.

 

 

 

Kosten

 

 

2.De wettelijke verhuiskostenvergoeding voor de betreffende periode bedraagt €5.658 zodat met dit voorstel een bedrag van Є 28.290 gemoeid is..

 

Mitsdien het bedrag der  kosten van dit voorstel ten bedrage van Є 28.290  ten laste  te brengen van de algemene reserve woningbedrijf.

De rentelasten ten bedrage van € 566 ten laste te laten komen van de exploitatie van het woningbedrijf..

 

 

 

 

 

 

 

   Informatie

 

3.Het college de opdracht te geven om betrokkenen actief te informeren over dit besluit.

 

Indieners

 

Indieners van dit voorstel zijn:

Jacques Broers, , OK(é) Partij 

 

Jim Mollet,            OK(é) Partij 

 

 

 

 

 

Reacties